Kommunernas möjlighet att stoppa uranprospektering

Motion 2009/10:N235 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

Motivering

Enligt svensk lagstiftning har kommunerna oinskränkt vetorätt om brytning av uran skulle bli aktuell. Detta hindrar inte att internationella prospekteringsbolag, främst från Kanada och Australien, ges undersökningstillstånd för att leta efter uran även där kommunerna i bred politisk enighet motsätter sig uranbrytning.

Det råder inte minsta tvekan om att det är uran som prospekteringsbolagen letar efter i exempelvis alunskiffern i Västergötland och Jämtland eller vid de planerade provborrningarna i Nianfors i Hälsingland.

Kommunerna i dessa bygder är i bred enighet motståndare till uranbrytning och har slagit fast att de kommer att använda sig av sitt veto om brytning skulle bli aktuell. När bolagen ändå fortsätter att söka undersökningstillstånd och provborra skapar detta självfallet oro i bygderna.

Lagstiftningen (minerallagen och/eller miljöbalken) bör snarast skärpas för att ge kommunerna rätt att stoppa uranjakten redan på prospekteringsstadiet.

Stockholm den 30 september 2009

Sven Bergström (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)