Kommunernas rätt att sätta upp bevakningskameror

Motion 2020/21:2328 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna rätt att bedriva kamerabevakning utan tillstånd från Datainspektionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skadegörelse är för många kommuner ett stort problem. Klotter, krossade fönster och anlagda bränder stör verksamheterna och gör att pengar som behövs till välfärden används till att reparera skadorna. Vissa kommuner anlitar ordningsvakter, andra har satt hoppet till bevakningskameror. När Datainspektionen tog över tillståndshanteringen från länsstyrelserna i augusti 2018 var förväntningarna stora på att processen skulle bli smidigare. I stället har det blivit precis tvärtom. Väntetiden för att få handläggare tilldelad överstiger i dag ett år, och sedan tar självklart handläggningen ytterligare tid därefter.

Ovissheten och den långsamma hanteringen skapar frustration hos de ansvariga i berörda kommuner. Deras problem med skadegörelse fortgår, och kostnaderna blir en allt större belastning. Problemet med skadegörelse är förstås inte begränsat till kommu­nal egendom utan drabbar alla: företag, föreningar och enskilda personer. Enligt statistik från Brå handlades år 2018 hela 190000 skadegörelsebrott, vilket var en ökning med 8570 brott (plus 5 procent) jämfört med året innan. Utredning bedrevs avseende 12 procent (23000 brott) av de handlagda brotten, medan 88 procent (167000 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 hade andelen utredda skadegörelsebrott minskat, och andelen direktavskrivna brott ökat, med2 procentenheter vardera.

Kamerabevakning har en preventiv verkan, och dessutom kan den underlätta beivrande av begångna brott genom att bidra med bevismaterial. Att regelverket kring tillståndsprövning, och Datainspektionens oförmåga att inom rimlig tid handlägga ärenden, hindrar kommuner och andra från att vidta brottsförebyggande åtgärder är helt oacceptabelt. Därför borde kommunerna få rätt att bedriva kamerabevakning utan tillstånd från Datainspektionen.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)