Kompetens vid tillsättning av lärartjänster

Motion 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning.

Motivering

Läraryrkets status och lärarutbildningens kvalitet har successivt försämrats över åren. I den mån man anför att våra barn och deras skolgång är bland de viktigaste investeringar som ett land kan göra för att dess framtid skall bli så bra som möjligt måste såväl läraryrkets status som kvaliteten på lärarutbildningen radikalt förbättras.

Kommunerna är, tyvärr, ofta dåliga huvudmän för lärarna, vilket ytterst hindrar den nödvändiga statushöjning som läraryrket måste få. Exempel på ett sådant dåligt huvudmannaskap är att man vid nyanställning av lärare i en kommun ofta premierar tidigare arbete i kommunen, inte den sökande lärarens kunskap och erfarenhet. Så länge en sådan ordning tillåts bestå, det vill säga att det inte är lärarens kompetens som först och främst avgör vem som får anställning utan personens lojalitet mot en aktuell kommunanställning, kommer inte en statushöjning av själva läraryrket att värnas. Vi är övertygade om att den situation som tidigare rådde, det vill säga att bland de sökande till en lärartjänst togs i första hand hänsyn till visad yrkesskicklighet genom den sökandes faktiska utbildning och erfarenhet av läraryrket, på ett mycket bättre sätt kunde upprätthålla läraryrkets status.

I akt och mening att vi alla vill rycka upp kvaliteten inom hela skolan är det också förvånande att vissa kommuner fortfarande tillåts välja ut lärare de anställer på meriter andra än de som rimligen bör ge skolbarnen och ungdomarna bäst skolutbildning. Meriter med år av verksamhet i en kommun som inte har med praktiserandet av läraryrket att göra kan då knappast få väga ty tyngre än påvisad utbildning och stor erfarenhet av att ha verkat i lärarrollen, även om det senare skett i en annan kommun eller i ett annat land. Det förakt för yrkeskunskap och yrkeserfarenhet som detta tycks spegla är dessutom farligt för att det hämmar rörligheten på arbetsmarknaden. En lärare med god kompetens ska kunna räkna med att denna tillgodoräknas vid anställning i vilken kommunal skola eller friskola det vara månde i vilken del av landet som helst, åtminstone om det är eleverna som står i fokus för det val av lärare som slutligen görs. Premieras trohet mot kommunal verksamhet i en aktuell kommun slätas på sikt kompetensen i lärarkåren ut, vilket inte gynnar vare sig eleverna eller den yrkeskår (som också är kvinnodominerad) som är i starkt behov av ökat, inte minskat, erkännande för sin kompetens.

Vi föreslår därför att det inte ska vara tillåtet vid anställning av lärare i kommunal eller annan regi i Sverige att se bort från bevisad utbildningskompetens och erfarenhet av läraryrket bland de sökande. Vi vill ha en översyn av hur detta bäst kan regleras i lag utan att i övrigt inkräkta på det kommunala självstyret, men samtidigt för att värna hög status på läraryrket samt stimulera lärarkåren till att utbilda sig och praktisera inom läraryrket och inte behöva vara rädd för en flytt inom landet för att fortsatt kunna utöva sitt yrke om man är mest kompetent för uppgiften. Detta vill vi att riksdagen ger regeringen tillkänna.

Stockholm den 21 oktober 2010

Finn Bengtsson (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)