Kompetensförsörjning på gles- och landsbygd

Motion 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensförsörjning på gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De utmaningar med kompetensförsörjning som samhället överlag möter är än svårare på gles- och landsbygd. Många studerande lämnar sina hemorter för att studera vid något av de större universiteten och högskolorna i Sveriges storstadsregioner, vilka även erbjuder goda arbetsmöjligheter vid avslutade studier. En betydande del av dessa studenter återvänder inte hem med den kompetens de tillägnat sig under studierna och enligt forskare sker därmed en så kallad ”brain drain” av svensk landsbygd.

Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade 2017 ett förslag om nedskrivning av studielån för de studenter som efter avslutade studier valde att flytta till någon av de 23 kommuner som i utredningen bedömdes ha extra stora utmaningar gällande produktionsförutsättningar och demografi. Kommittén, som hämtat inspiration från det norska studiestödssystemet, konstaterade att systemet för studiestöd i Sverige inte har utnyttjats på samma sätt som i Norge för att uppmuntra personer att bosätta sig på en viss ort eller utbilda sig till ett visst yrke.

I Norge har reformen haft positiva resultat. Ungefär 70 procent av de som under dess första två år bodde och tog del av insatsen var fortfarande bosatta i området för insatsen vid uppföljningen ca ett decennium senare. I Norge kompletterades insatsen med fler regionala reformer och de personer som utöver nedskrivning av studielånen tagit del av dessa bodde fem år efter insatsen kvar på den mindre orten sex gånger så ofta.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)