Komplementär och alternativ medicin i vården

Motion 2009/10:So327 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (c)

av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kommittén för Alternativ Medicin (KAM) bör få ett bemyndigande att föra det statliga komplementär- och alternativmedicinska registret enligt modellen på Island.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kommittén för Alternativ Medicin bör få riksdagens uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett nationellt center för information och kunskap inklusive möjlig finansiering.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att auktoriserade och kvalitetssäkrade komplementär- och alternativmedicinare även bör få behandla barn under 8 år med komplementär- och alternativmedicin.

Motivering

Branschorganisationen för komplementär- och alternativmedicin på Island, (BIG) har fått bemyndigande av de isländska myndigheterna. att föra ett alternativmedicinskt register

De komplementär- och alternativmedicinare i Sverige som har en utbildningstitel och därmed en homogen utbildning med examensprov (muntliga, skriftliga och praktiska) samt praktik under handledning och ett avslutningsintyg som dokumenterar kompetensen i den speciella terapin och som dessutom har en basmedicinsk utbildning på högskolenivå motsvarande 40 studieveckor borde vara en stor tillgång i dagens hälso- och sjukvård. De borde ha en självklar plats i teamen runt patienten på vårdcentralen, lika viktig som psykolog, samtalsterapeut eller massör. Det finns projekt med liknande team inom företagshälsovården som är utvärderade av bland annat Göteborgs universitet med mycket goda resultat, både vad gäller resultat av hälsan, ökad effektivitet, mindre behov av läkartid och dessutom god ekonomi.

Det råder stor okunskap om komplementär och alternativ medicin på många områden inom vårt samhälle, och det behövs ett nationellt center som samlar ihop den information, kompetens och forskning som finns inom Sverige och även utanför Sveriges gränser.

Sverige är det enda land i Europa där barn under 8 år inte får behandlas med komplementär och alternativ medicin. FN:s barnrättskommitté har vid ett möte under året med en svensk delegation framfört rekommendationer om hur Sverige kan förbättra och utveckla sitt arbete för barnets rättigheter. I skrivelse CRC/C/SWE/CO/4 12 juni 2009 står det i Sammanfattande slutsatser: Sverige i punkt 43 att ”Kommittén rekommenderar att konventionsstaten överväger att se över och förändra den nuvarande lagstiftningen så att alla barn, oavsett ålder, garanteras tillgång till undersökning, behandling och vård med komplementär och alternativ medicin, och kan utnyttja sin rätt till högsta möjliga hälsostandard.”

Stockholm den 29 september 2009

Gunnel Wallin ()

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)