Komplementärmedicinens roll i svensk sjukvård

Motion 2006/07:So284 av Lars-Ivar Ericson och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

av Lars-Ivar Ericson och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om komplementärmedicinens roll i svensk sjukvård.

Motivering

I många av Europas länder märks att inställningen till komplementärmedicin blir alltmer positiv. Därigenom förbättras möjligheterna till att medborgarna får ett friskare liv. Likaså får de bättre möjligheter att tillfriskna när de drabbas av sjukdomar eftersom flera goda krafter kan samverka för individens bästa.

Hälsofrågan är central i vårt samhälle och vi bör satsa mycket på förebyggande hälsoarbete. Samtidigt vet vi att sjukdomar slår till och då kan vi vända oss till den traditionella skolmedicinen som oftast kan erbjuda god behandling och vård. Det finns dock många exempel på människor som sökt och fått god hjälp hos dem som sysslar med komplementärmedicin.

Därför är det viktigt att inget bör uteslutas som kan få människor att tillfriskna eller att må bättre. Komplementärmedicinens möjligheter att hjälpa till med förebyggande hälsovård och aktiv sjukvård bör uppmärksammas mera och den enskilde medborgaren bör ges rätt att på lika villkor kunna välja behandling inom den komplementärmedicin som anses motsvara traditionell medicinsk behandling.

Stockholm den 25 oktober 2006

Lars-Ivar Ericson (c)

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)