Konkurrens på lika villkor

Motion 2021/22:2192 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrens på lika villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Privata företag och offentlig verksamhet konkurrerar inom ett stort antal verksamheter. Ofta förekommer öppna eller dolda fördelar för den offentligt drivna verksamheten. Denna orättvisa konkurrens benämns vanligen konkurrensbegränsande offentlig verksamhet.

Den svenska lagstiftningen är anpassad till EU:s regler om konkurrenstillsyn och ger Konkurrensverket från den 1 mars 2021 rätt att som första instans besluta om sanktionsavgifter. Detta är naturligtvis en positiv förändring eftersom lagen ger Konkurrensverket möjlighet att agera snabbt. Dock omfattar reglerna inte kommuner och regioner.

För att effektivt kunna minska den otillbörliga konkurrensen bör Konkurrensverket ges möjlighet att besluta om sanktionsavgifter gentemot kommuner och regioner. Ytterligare ett steg i rätt riktning för konkurrens på lika villkor är att Konkurrensverket ges beslutanderätt istället för att behöva hänvisa ärendet till domstol. Den rättsliga tryggheten kvarstår genom att Konkurrensverkets beslut skall kunna överklagas. Med en förenklad beslutsordning kan hanteringen av ärenden påskyndas och en positiv effekt skulle troligen bli att kommuner och regioner undviker otillbörligt stöd för den egna verksamheten i konkurrens med det privata näringslivet.

Förändringen skulle med största sannolikhet leda till ökad privat verksamhet vilket skulle vara positivt för såväl ekonomi som svenskt företagande.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)