Konkurrensen inom kollektivtrafiken

Motion 2007/08:T542 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)

av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkurrens från utländska statliga företag inom kollektivtrafiken.

Motivering

Kollektivtrafik är en samhällsnyttig tjänst som offentliga trafikhuvudmän har ansvar för. Att upphandla trafiken och låta olika aktörer lägga anbud är ett sätt att minska de offentliga utgifterna och samtidigt tillföra de enskilda företagens kompetens och kunnande. För att en upphandling ska fungera jämlikt krävs det att alla företag kan lägga anbud på likvärdiga villkor.

På marknaden för upphandlad trafik finns det såväl helt privata aktörer som delvis statligt ägda och helstatliga aktörer. En del av dessa statliga företag lägger anbud på trafik utanför sitt eget område, samtidigt som hemmamarknaden är skyddad från konkurrens. Situationen blir därför ojämlik, inte minst för att de ekonomiska avkastningskraven skiljer sig åt.

Från den upphandlande myndighetens perspektiv är det svårt eller rentav omöjligt att undvika det billigaste anbudet, även om det finns en misstanke om otillbörliga subventioner. Det är inte den upphandlande myndighetens uppgift att agera ställföreträdande konkurrensverk.

Av den anledningen är det viktigt att åstadkomma ett övergripande regelverk som förbjuder statliga företag att lägga anbud utanför det egna landets gränser om den egna hemmamarknaden inte är öppen för konkurrens.

Stockholm den 3 oktober 2007

Anna Bergkvist (m)

Anna König Jerlmyr (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)