Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:1962 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagen som är verksamma i Sverige upplever många gånger att det är problematiskt att hitta nya kompetenta medarbetare, trots den höga arbetslösheten. Företagen i Gävleborgs län har svårt att hitta rätt medarbetare vid nyrekryteringar och matchningen fungerar inte tillräckligt bra. Detta trots att länet länge har haft högst arbetslöshet i hela landet.

Den tidigare alliansregeringen gjorde goda insatser i syfte att förbättra situationen genom att skapa möjligheter för den enskilde att få en jobbcoach. Nästa steg bör vara att fullt ut konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen genom att låta den arbetssökande själv få möjlighet att välja arbetsförmedlare som denne anser bäst passar den enskildes behov.

Det nya systemet skulle inte minst passa personer som inte har svenska som modersmål och unga som skulle kunna få specialiserade arbetsförmedlare. En konkurrensutsättning skulle även leda till uppstartande av nya företag, vilket leder till fler aktörer på marknaden och därmed bättre service och tillgänglighet för den enskilde.

Med tanke på den höga arbetslöshet och den stora matchningsproblematik som råder i Gävleborg borde det vara ett utmärkt län för en försöksverksamhet. Försöket borde inledas genom att arbetsmarknadens parter kopplas till en referensgrupp till Arbetsförmedlingen, som ges i uppdrag att upphandla en försöksverksamhet i utvalda orter. Efter utvärderingen så kan sedan försöksverksamheten, förutsatt att den utfaller med gott resultat, införas i hela Sverige. Det vore därför önskvärt att regeringen överväger möjligheten att göra en översyn kring att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)