Konkurrensutsättning av Statistiska centralbyrån (SCB)

Motion 2007/08:Fi265 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privatisering, bolagisering och konkurrensutsättning av Statistiska centralbyrån (SCB).

Motivering

Den 21 december 2006 beslutades vid regeringssammanträde om kommittédirektiv (Dir 2006:123) för att se över den statliga förvaltningens uppgifter, organisation och struktur. Utredningen ska omfatta samtliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen med mål om effektivisering för verksamhet och förvaltning. Ett uttalat mål är att överblicka vad som bör vara uppgifter för statlig myndighet och vad som inte bör vara det.

Enligt direktiven ska man se över statliga åtaganden i form av myndighetsuppgifter, vad som skapar goda förutsättningar för regeringens styrning av den statliga verksamheten och skapa en mer överskådlig statlig förvaltningsstruktur som förenklar kontakterna för medborgare och företag. Dessutom ska man se över hur man underlättar samverkan mellan statliga myndigheter och mellan statlig och kommunal förvaltning, samt öka myndigheternas förmåga att bidra till effektiviseringar och att fullgöra sina uppdrag i ljuset av de krav som EU-medlemskapet ställer.

I slutet av 2005 presenterades en studie som Statskontoret genomfört av den statliga förvaltningens utveckling. Studien konstaterade att det under 90-talet skett stora förändringar i myndigheters resultat när affärsverksamheten i statliga förvaltningar brutits ut för att drivas i bolagsform och därigenom konkurrensutsättas. Studien visade att förändringarna gett en sund utveckling som resulterat i slimmade målinriktade organisationer, med bättre fokus och att verksamheten därigenom blivit effektivare.

Förslag

Statistiska centralbyrån (SCB) är en central förvaltningsmyndighet med ansvar för den officiella statistiken och annan statlig statistik. I dess uppgifter ingår att samordna och stödja det svenska systemet för statistik. På hemsidan marknadsförs att myndigheten är i världsklass på att förädla data till statistisk information, anpassad till kundernas behov. Myndigheten förädlar data till statistisk information för kunder och har till uppgift att förse kunder med statistik. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.

I SCB:s arbetsbeskrivning finns uppgifter som minst lika bra, om inte bättre, kan skötas av andra aktörer. Statistiktjänster borde föranledas av en upphandling på en fri marknad. Genom en ökad konkurrensutsättning inom detta område kan tjänsten utvecklas i positiv riktning. Genom att öppna upp för andra aktörer inom statistikområdet kan staten avlastas för att istället fokusera på dess kärnuppgifter.

Inom andra verksamhetsområden har konkurrensutsättning bevisligen resulterat i lösningar som är mer lyhörda till behoven. Genom konkurrensutsättning har ansvaret gentemot kunden lett till en sund strävan efter ständig förbättring av uppgifterna och tjänsterna på ett sätt som inte alltid upplevs vara statliga myndigheters starkaste sida.

Det finns inget självändamål med att staten driver annat än kärnverksamhet. Mot denna bakgrund ämnar motionen belysa vikten av att en privatisering av Statistiska centralbyråns verksamhet initieras omgående. Möjligheterna för att bolagisera Statistiska centralbyrån bör undersökas enligt min mening. Statistiska centralbyråns verksamhet bör omgående konkurrensutsättas och statistiktjänster upphandlas på en fri marknad.

Stockholm den 5 oktober 2007

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)