Konsekvensanalys av förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2006/07:A337 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att analysera vad de föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen får för konsekvenser för ensamstående föräldrar.

Motivering

Omkring 150 000 barn lever i ekonomiskt utsatta familjer – 230 000 om man räknar med dem som inkluderas i begreppet låg ekonomisk standard. Många lever med en ensamförälder. Med regeringens förslag om förändringar i socialförsäkringssystemen löper fler barn nu risk att hamna i den situationen. Mycket tyder på att regeringens förslag att kraftigt höja avgiften till a-kassan kommer att missgynna kvinnor, vilket innebär en ytterligare påfrestning för ensamstående mammor.

Det finns ekonomiska skillnader mellan å ena sidan kvinnor som är sammanboende och andra sidan kvinnor som är ensamstående mammor. Det är en avsevärt större andel av barnen till ensamstående föräldrar som lever i en situation med risk för ekonomisk utsatthet. Andelen barn i ensamförälderfamiljer med dålig ekonomi riskerar att öka med regeringens förslag. Mest utsatta är barn i familjer med en ensamstående mamma. Socialbidragsberoendet kommer med stor sannolikhet att öka i denna grupp. Ensamstående mammor tillsammans med utrikes födda föräldrar är överrepresenterade bland de ekonomiskt utsatta.

Det är psykiskt pressande för en ensam förälder att ständigt leva på marginalen. Många barn och ungdomar med ensamföräldrar har på flera områden lägre levnadsnivå än andra. I utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 2005:66) konstaterar utredaren att ojämlikheten ökar. Bland annat har skillnaderna mellan olika grupper av kvinnor ökat i flera avseenden, särskilt gäller det mellan ensamstående mödrar och övriga kvinnogrupper. Att då stärka de ensamstående mödrarnas situation fördelningsmässigt skulle på sikt gynna hela samhället.

Transfereringssystemen står för en större del av ensamstående mödrars inkomster än för sammanboendes inkomster. De lönerelaterade ersättningarna fungerar som omfördelare. Därför är gruppen ensamstående mödrar mer känsliga för förändringar i transfereringssystemen.

Det är därför angeläget att gruppen ensamstående föräldrar, som i dag till största delen utgörs av mammor, stärks ekonomiskt på ett sätt som inte medför risker för fattigdomsfällor eller att bidragsberoendet ökar utan istället minskar marginaleffekterna.

Mot den bakgrunden bör regeringen göra en analys av vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen får för ensamstående föräldrar. Det är viktigt att säkerställa att ensamstående föräldrars situation inte ytterligare försämras och att inte ännu fler i denna grupp blir beroende av socialbidrag.

Stockholm den 27 oktober 2006

Birgitta Eriksson (s)

Anne Ludvigsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Ohlsson (s)

Christina Oskarsson (s)

Carina Hägg (s)

Hillevi Larsson (s)

Britta Rådström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)