Konsekvensbedömning vid ofrivillig utskrivning från substitutionsprogram

Motion 2011/12:So666 av William Petzäll (-)

av William Petzäll (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konsekvensbedömning ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram, vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Motivering

I flera fall skrivs patienter på substitutionsprogram ut mot sin vilja utan att någon konsekvensanalys gjorts om hur en utskrivning påverkar patientens liv. Det kan exempelvis vara så att patientens boende och inkomst baseras på att han eller hon ingår i ett substitutionsprogram, att det finns en stor risk att återfalla i kriminalitet eller ett kraftigt återfall som kan leda till döden.

I de fall beroendevården vidtar åtgärder i strid mot patientens vilja ska en konsekvensbedömning ovillkorligen göras. Konsekvensbedömningen ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram (metadon, buprenorfine), vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Konsekvensbedömningen ska finnas till för att garantera patientens säkerhet, väl och ve, och för att utröna ifall åtgärden är baserad på vad som är bäst för patienten samt ligger i linje med hälso- och sjukvårdens uppdrag – rädda liv och hälsa. Därför är det viktigt att det i konsekvensbedömningen görs en noggrann analys över patientens sociala situation och vilka konsekvenser en eventuell utskrivning skulle medföra. Konsekvensbedömning ska också vara ett obligatoriskt journaldokument.

Stockholm den 5 oktober 2011

William Petzäll (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)