Könsneutrala benämningar i lagstiftning

Motion 2006/07:K293 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att all lagtext, där det är lämpligt, ska referera till personer och befattningar m.m. med könsneutrala benämningar.

Motivering

I ett flertal lagtexter refereras till personer och olika befattningsinnehavare genom att använda benämningen ”han”. Ett exempel på en lag där så är fallet är den nu gällande aktiebolagslagen (1975:1385). I denna lag (läs t.ex. i kapitel 8 Bolagets ledning) refereras bl.a. till revisorn, vd:n, styrelseledamoten och aktieägaren som ”han”.

Det är ganska enkelt att förstå att användandet av ”han” är en kvarleva från den tid då endast män fanns i tidigare nämnda positioner. I dag är dock situationen en helt annan. Man skulle kunna hävda att det är irrelevant att endast benämningen ”han” används i lagstiftningen. Alla vet ju att lagstiftningen ändå gäller även kvinnor. Av flera skäl är det dock viktigt att lagarna skrivs om till att bli könsneutrala i sina referenser till den person lagen syftar på. Ett enkelt skäl är att det känns förolämpande att bli tilltalad som om den tilltalade tillhör det andra könet. Få män vill bli refererad till som ”hon” på samma sätt som få kvinnor vill bli refererade till som ”han”.

Ett mer komplext skäl till könsneutrala benämningar återfinns inom den psykologiska vetenskapen. Genom all den information och alla de intryck vi tar emot skapar vi oss en föreställning om hur vår omvärld fungerar och om hur den borde fungera. Lagtext är en av dessa informationskällor och syftar också till att tala om för oss hur vi ska bete oss och vara. Om vi i lagen läser att en revisor, vd, styrelseledamot eller aktieägare är en ”han”, dvs. en man, kan detta mycket väl påverka oss. Antingen medvetet eller omedvetet kan det få oss att tro att dessa befattningar normalt sett innehas eller borde innehas av män. Detta kommer då att medföra betydande svårigheter för kvinnor som skulle kunna tänkas lämpliga för dessa befattningar.

Stockholm den 30 oktober 2006

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare