Könsneutrala författningar

Motion 2002/03:L232 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring som innebär att de författningar som benämner mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I dag finns det många författningar som hänvisar till mor och far. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att lagstiftningen utgår från könsneutralitet och tar fasta på att föräldrar kan bestå av två mammor eller två pappor. Med anledning av de förestående författningsändringarna som är att vänta i fråga om partners möjligheter att adoptera och vara vårdnadshavare framstår det dessutom som ytterst märkligt att regeringen inte redan vidtagit de ändringar som påtalas i denna motion. Att utforma författningar utifrån det mer könsneutrala begreppet förälder innebär att lagrummen tydligare tar sikte på det som kan komma att falla in under lagens rekvisit. Dessutom blir lagrummen mer informativa och lättbegripliga för de domstolar och myndigheter som ska tillämpa bestämmelserna. Vänsterpartiet yrkar därför att regeringen lägger fram förslag till ändring som innebär att de författningar som benämner mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder.

Stockholm den 14 oktober 2002

Tasso Stafilidis (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Rossana Valeria D (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)