Könsneutrala författningar

Motion 2003/04:K320 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring som innebär att de författningar som benämner mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I dag finns det många författningar som hänvisar till mor och far. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att lagstiftningen utgår från könsneutralitet och tar fasta på att föräldrar kan bestå av två mammor eller två pappor.

Med anledning av att registrerade partner sedan den 1 februari 2003 har möjlighet att adoptera och vara vårdnadsinnehavare framstår det dessutom som ytterst märkligt att regeringen inte redan vidtagit de ändringar som påtalas i motionen. Lagutskottet (bet. 2002/03:LU10) har tidigare avvisat liknande motionsyrkanden med hänvisning till att det ligger ”i sakens natur” att även när ett barn har föräldrar av samma kön är bestämmelserna giltiga. Vi menar att man bör ställa högre krav på tydligheten i lagstiftningen. Att utforma författningar utifrån det mer könsneutrala begreppet förälder innebär att lagrummen tydligare tar sikte på dem som kan komma att falla in under lagens rekvisit. Dessutom blir lagrummen mer informativa och lättbegripliga för de domstolar och myndigheter som ska tillämpa bestämmelserna.

Regeringen bör återkomma med förslag som innebär att de författningar som benämner mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder.

Stockholm den 2 oktober 2003

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)