Könsneutrala författningar

Motion 2004/05:L227 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som innebär att de författningar som innehåller benämningarna mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I dag finns det många författningar som hänvisar till begreppen mor och far. Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att lagstiftningen ska utgå i från könsneutralitet eftersom föräldrar kan bestå av två mammor eller två pappor. Med anledning av att registrerade partner sedan den 1 februari 2003 har möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar och att vara vårdnadshavare framstår det dessutom som ytterst märkligt att regeringen inte redan vidtagit de ändringar som påtalas i motionen.

Lagutskottet har tidigare avvisat liknande motionsyrkanden med hänvisning till att det ligger "i sakens natur" att bestämmelserna är giltiga även när ett barn har föräldrar som är av samma kön (bet. 2002/03:LU10). Vi menar att man kan ställa högre krav på tydligheten i lagstiftningen än att nöja sig med en hänvisning till "sakens natur".

Att utforma författningar utifrån det könsneutrala begreppet förälder innebär att lagrummen tydligare tar sikte på de personer som kan komma att falla in under lagens rekvisit. Detta oavsett föräldrarnas sexuella läggning eller om de lever i en enkönad eller tvåkönad relation. Ett sådant förtydligande kommer även att synliggöra att många föräldrar lever som ensamstående. Lagrummen blir även mer informativa och lättbegripliga för de domstolar och myndigheter som ska tillämpa bestämmelserna. I promemorian "Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella" (Ds 2004:19) framför regeringen förslag till vissa ändringar i Ärvdabalken där begreppen mor och far byts ut mot föräldrar. Vi saknar dock en generell översyn av lagstiftningen med syfte att ändra ovanstående begrepp.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att de författningar som innehåller begreppen mor och far ersätts med det könsneutrala begreppet förälder.

Stockholm den 8 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)