Konsumentköplagen avseende köp och försäljning av häst

Motion 2017/18:2936 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast genomföra en översyn av konsumentköplagen i syfte att anpassa lagen avseende köp och försäljning av häst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konsumentköplagen (1990:932) tillämpas vid överlåtelser mellan näringsidkare och privatperson, och även när överlåtelsen har förmedlats av en juridisk person, trots att säljaren är en privatperson. Enligt konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits vid köptillfället. Ett problem med att konsumentköplagen tillämpas vid köp av häst (och även andra djur) är att hästen till sin natur är föränderlig, precis som andra levande djur.

Konsumentköplagstiftningen ser i stort sett likadan ut i alla EU-länder, då den bygger på konsumentköpsdirektivet, som medlemsländerna ska implementera i sin lagstiftning. Av konsumentköpsdirektivet framgår även en sexmånadersregel som Sverige implementerade i konsumentköplagen år 2002. Sedan regeln implementerades har antalet tvister vid överlåtelser av häst ökat starkt i Sverige.

Problem med lagstiftningen har också uppmärksammats hos ett flertal medlemsländer, främst i hästtäta Danmark och Tyskland. Flera hästorganisationer har i ett gemensamt brev till EU-kommissionen framfört problem med konsumentköp­lagstiftningen i respektive land. I exempelvis Tyskland har aveln med hästar minskat kraftigt på senare år och många hänvisar till problem med konsumentköplagstiftningen.

När en köpare upptäcker ett fel ska han eller hon bevisa att det är ett sådant fel som ger grund till att häva köpet. Därefter är det upp till säljaren att bevisa att felet inte förelåg vid överlämnandet. Fullt ansvar kan utkrävas av säljaren, även om felet inte framgick vid veterinärbesiktningen och röntgen. Vid köp av djur likställs även många gånger konsumentköplagen med konsumentköptjänstlagen.

Det finns ingen enhetlig bild av synen på hästar som begagnade varor, Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har nu gett förhandsbesked om att levande djur kan betraktas som begagnade. Vid överlåtelser av begagnade varor anges ofta att köparen kan hävda fel, om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det säger sig självt att det kan vara omöjligt att bevisa när ett fel uppstod. Skada kan uppstå även vid ett gott och ansvarsfullt omhändertagande, just av den anledningen att det gäller levande djur.

Konsumentköplagen behöver därför anpassas och justeras vad gäller överlåtelser av hästar, och eventuellt även för andra levande djur, vilket riksdagen har tillkännagivit för regeringen (bet. 2016/17:CU12). Regeringen bör snarast påbörja denna översyn.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)