Konsumentpolitik

Motion 2011/12:C347 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att ersätta målet för området Konsumentpolitik med det mål och de delmål som föreslås i motionen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam riktad till barn.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå under Finansinspektionens tillsyn.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skydd för småföretag.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om könsdiskriminerande reklam.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunal konsumentvägledning.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentvägledning på internet.

1 Yrkande 3 hänvisat till FiU.

Motivering

Vi socialdemokrater vill ta vara på möjligheterna i livsstilsförändringarna. Med ständigt nya varor och tjänster att köpa och konsumera vill vi underlätta för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en mer hållbar konsumtion.

Konsumentpolitiskt mål

Vi menar att det är nödvändigt att vidga det konsumentpolitiska målet för att bättre svara upp mot de ambitioner vi har på detta område. Vi föreslår följande mål och delmål.

Förslag till mål: Trygga konsumenter som handlar hållbart.

Förslag till delmål:

  • Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

  • Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

Reklam riktad till barn

Idag är det förbjudet med tv-reklam och direktadresserade utskick till barn under 16 år.

Det har tillkommit nya kanaler för att nå barnen. Mobiltelefoner används idag inte bara för att ringa utan man kan även beställa ringsignaler, logotyper, ladda ner musik med mera. Dessa tjänster kan fås utan att någon kontroll görs om beställaren är underårig. Samma sak gäller på internet där marknadsföring försöker maskera sig som spel och underhållning. Det finns lagar och regler men de kringgås ofta, vilket medför att minderåriga utsätt för reklam som de egentligen inte skulle ha utsatts för.

Vi anser därför att regeringen bör ge Konsumentverket i uppdrag att fortlöpande följa upp reklam som riktar sig till barn samt att övervaka att lagar och riktlinjer följs vid marknadsföring som riktar sig till barn.

Finansiella tjänster som exempelvis sms-lån

I dagens samhälle kan man mycket lättvindigt komma över krediter. Det kan exempelvis ske genom sms-lån. I dag krävs tillstånd endast för de verksamheter som kombinerar utlåningsverksamhet med inlåning. Många av de företag som erbjuder de mest kostsamma lånen står därmed utan tillsyn av Finansinspektionen. Det är oacceptabelt.

Därför anser vi socialdemokrater att konsumentkreditlagen ska moderniseras genom att alla finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå under Finansinspektionens tillsyn.

Skydd för småföretag

Allt fler i Sverige blir småföretagare eller enmansföretagare. Deras situation är i många avseenden jämförbar med enskilda konsumenters. Ofta saknar småföretagare den kunskap och de resurser som krävs för att bemöta felaktiga krav från exempelvis telefonförsäljare.

En konsument som köper en vara via telefon, internet eller postorder har enligt distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt. Någon motsvarande lagstadgad ångerrätt för näringsidkare finns däremot inte. Företagare kan inte heller ansluta sig till Nix-Telefon.

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av lagstiftningen i syfte att stärka skyddet och underlätta för landets småföretagare.

Könsdiskriminerande reklam

Reklam som förmedlar en könsstereotyp bild till vuxna, barn och ungdomar är inte önskvärd i ett samhälle som strävar efter ökad jämställdhet mellan könen och alla människors lika värde.

Idag ligger möjligheten att motverka könsdiskriminerande reklam i händerna på branschens egen förmåga till självsanering. Vi socialdemokrater anser att det finns stora brister i denna förmåga. Därför vill vi återuppta beredningen av utredningens betänkande och därefter överväga förslag till lagstiftning.

Konsumentvägledning

Konsumentverket har ingen rådgivning till enskilda konsumenter. Rådgivningen till den enskilde konsumenten ska kommunernas konsumentvägledare stå för. De flesta kommuner i Sverige har en konsumentvägledare, men inte alla. Det är upp till varje kommun att besluta om kommuninvånarna ska ha tillgång till en konsumentvägledare eller inte. Vi anser att det viktigt att alla invånare har tillgång till en konsumentvägledning i sin kommun eller att den erbjuds kommuninvånarna i samarbete med andra kommuner.

Konsumentvägledning på nätet

I dagens informationssamhälle sker allt fler kontakter på nätet. Då är det en naturlig utveckling att också erbjuda konsumentvägledning på nätet.

För att komplettera dagens konsumentrådgivning vill vi utvidga Konsumentverkets uppdrag med en konsumentvägledning på nätet. Här ska konsumenter kunna ställa frågor och snabbt få svar. Konsumentvägledningen på nätet ska utvecklas i samarbete med konsumentorganisationerna och de kommunala konsumentvägledarna.

Stockholm den 14 september 2011

Veronica Palm (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)