Kooperativa lösningar för utveckling av demokratin

Motion 1994/95:K212 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

av Ronny Korsberg m.fl. (mp)
Vad behöver demokratin för att växa och utvecklas, ja
kanske överleva? Demokrati betyder folkstyre eller ett
statsskick där folkets flertal har bestämmanderätt (Bonniers
svenska ord). De senaste åren har det pågått en debatt i
samhället om en ''politisk kris'', bl a har partierna svårt att
rekrytera nya medlemmar och att aktivt ta del i arbetet på alla
beslutsnivåer.
En förutsättning för ett demokratiskt samhälle är
engagerade och delaktiga medborgare. Hur uppnås det?
Måste vi tänka i nya banor? En välkänd sociologisk sanning
är att socialt samspel uppstår när människor är lika varandra,
finns i varandras närhet och när de behöver varandra. En
lokal samverkan kräver beroende och/eller förtroende.
I de nya kooperativen löser man individuella behov med
gemensamma lösningar. Barnomsorg, äldreomsorg,
samhällsservice, skapa arbetstillfällen, småskalig turism,
utveckla byn eller stadsdelen osv.
Den amerikanske forskaren och statsvetaren Robert D
Putnam har tillsam-mans med sina medarbetare tittat på
utvecklingen i Italiens regioner de senaste 20 åren. Trots att
regionerna har haft samma styre, ekonomiska
förutsättningar, samma uppdrag blev resultat och utveckling
helt olika i olika regioner, vad gäller effektivitet och
ekonomisk utveckling. I de regioner där det fanns hög
civilitet -- ett socialt nätverk och samverkan i sångkörer,
fotbollslag, studiecirklar, kooperativ -- där hittar man de
mest framgångsrika regionerna, ekonomiskt och socialt.
I den ny-kooperativa utvecklingen i landet, finns kanske
nyckeln till hög civilitet, socialt kapital -- demokrati! Att
arbeta tillsammans i ett kooperativ förutsätter
kommunikation mellan deltagarna, horisontell organisation
och gemensamt ledarskap. Man måste lita på varandra och
ta gemensamt ansvar, sammantaget en utmärkt skola för att
få hög civilitet, socialt kapital, som ger kreativa människor,
demokratisk och ekonomisk utveckling.
Unika erfarenheter av lokal utveckling, demokratiska
processer och hur människor växer tillsammans finns hos
landets 20 lokala kooperativa utvecklingscentra, LKU. De
senaste åren har många kooperativa föreningar och företag
skapats inom olika samhällsområden. Dessa borde tas
tillvara, redovisas och kopplas till forskningsresultat av
svenska och utländska kooperationsforskare, till ett
spännande offentligt samtal om kooperationens roll i en
levande och utvecklande demokrati.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kooperationens betydelse för
demokratisk och ekonomisk utveckling,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att anvisa
särskilda medel för att informera om ny-kooperativa exempel
som ett sätt att utveckla demokratin.

Stockholm den 24 januari 1995

Ronny Korsberg (mp)

Eva Goe s (mp)

Birger Schlaug (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)