Korrespondensgymnasiet i Torsås

Motion 2016/17:590 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängning av den tidsbegränsade förordningen för Torsås kommun att bedriva distansundervisning på gymnasienivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Korrespondensgymnasiet i Torsås är en kommunal gymnasieskola med riksintag. Skolan erbjuder fyra nationella program på distans och har idag omkring 600 elever. Möjligheten att studera på distans på Korrespondensgymnasiet ger elever, som annars inte hade kunnat fullfölja gymnasiet, en möjlighet att få en examen. Korrespondensgymnasiet är idag den enda vägen till en examen för elever som av olika anledningar inte kan studera i en traditionell gymnasieskola. Varje examen är en vinst för hela samhället, och för den unga människa som annars hade riskerat att hamna i utanförskap.

Möjligheten att bedriva gymnasieutbildning på distans regleras i en särskild förordning (2011:682, tidigare 1992:1261). I samband med antagandet av den nya skollagen gjordes förändringar i förordningstexten, vilket bland annat innebar att verksamheten tidsbegränsades.

I september 2011 tillsattes en statlig utredning, vilken presenterades i november 2012, Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76). Utredningens förslag innebär tyvärr starkt begränsade möjligheter att studera på distans under gymnasietiden och ledde inte till något beslut om reglering. En ny utredning tillsattes tidigt våren 2016 och den ska presenteras 30 maj 2017.

Enligt förordningstextens nuvarande lydelse får inte elever påbörja gymnasiestudier från och med höstterminen 2017 på Korrespondensgymnasiet i Torsås. Torsås kommun har hemställt att den tidsbegränsade förordningen förlängs så att studier även kan påbörjas hösten 2017 och 2018. Det är synnerligen viktigt att skolan, elever och vårdnadshavare får rimliga förutsättningar att fortsätta verksamheten i avvaktan på beslut om skolans framtid.

Krister Örnfjäder (S)

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)