Korrespondensgymnasiet i Torsås

Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Korrespondensgymnasiet möjlighet att bedriva riksrekryterande distansundervisning på gymnasienivå utan tidsbegränsningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Korrespondensgymnasiet i Torsås är en kommunal gymnasieskola med riksintag. Skolan erbjuder fyra nationella program på distans och har idag omkring 650 elever. Möjligheten att studera på distans på Korrespondensgymnasiet ger elever, som annars inte hade kunnat fullfölja gymnasiet, en möjlighet att få en examen. Korrespondensgymnasiet är idag den enda vägen till en examen för elever som av olika anledningar inte kan studera i en traditionell gymnasieskola. Varje examen är en vinst för hela samhället, och för den unga människa som annars hade riskerat att hamna i utanförskap.

Möjligheten att bedriva gymnasieutbildning på distans regleras i en särskild förordning (2011:682, tidigare 1992:1261). I samband med antagandet av den nya skollagen gjordes förändringar i förordningstexten, vilket bland annat innebar att verksamheten tidsbegränsades.

Den statliga utredning (SOU 2017:44) som presenterades i maj i år, innehåller regleringsförslag för distansundervisning. Lagförslagen föreslås träda i kraft 2020 och utredningen innehåller också ett förslag om förlängd giltighet av nu gällande förordning för intag av elever till och med 2019.

Det är synnerligen viktigt att skolan, elever och vårdnadshavare får rimliga och långsiktiga förutsättningar att fortsätta bedriva denna viktiga verksamhet. Vi vill att regeringen överväger hur man på bästa sätt kan möjliggöra för Korrespondensgymnasiet att bedriva riksrekryterande distansundervisning permanent, utan tidsbegränsningar.

 

 

Krister Örnfjäder (S)

Laila Naraghi (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)