Kostnad för överklagandeprocesser

Motion 2019/20:257 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kostnaden för överklagandeprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Överklagandeprocesser kan vara något som tar mycket lång tid och ibland kan stoppa viss utveckling. Ta exempelvis inom byggbranschen där det årligen sker flera överklaganden och som då kanske kan bidra till att projekt tar längre tid och ibland stoppar utvecklingen i en hel bygd eller ett kvarter. Vi har under de senaste åren kunnat läsa att ex. flera bostadsprojekt att blivit uppskjuta 10-tals år p.g.a att överklagande har skett och på detta sätt också då kunnat stoppa av utvecklingen. Att kunna överklaga är varje individs rättighet och man ska kunna få göra det men det får inte gå åt det hållet att processer stoppas upp för att överklagandet fortsätter och tar tid. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över möjligheten till att överklaganden inom plan och bygg, där första överklagandet till Länsstyrelsen är gratis men om det är så att man sedan vill överklaga och får det prövat inom mark- och miljödomstolen eller sedan i nästa steg i Mark- och miljööverdomstolen får betala en kostnad och det bör också utredas hur ett sådant kostandsystem ska och kan se ut. Förslaget om en kostnad ska självklart betalas av både privatpersoner som överklagar eller av kommuner och myndigheter och företag/organisationer.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)