Kostnader inom psykiatrisk tvångsvård

Motion 2008/09:So285 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda avgiftsbefrielse för personer som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården från kostnader för vårdavgift och läkemedel.

Vårdavgifter och läkemedel

Liksom i annan sluten vård debiterar landstingens sjukvårdsenheter som driver sluten psykiatrisk vård vårdavgifter per dygn om man är ”inneliggande” patient. Sådan avgift debiteras också vid tvångsvård, alltså vård där patienten låses in på vårdavdelning eller vårdas enligt den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård.

Vårdavgifterna kan för personer inom sluten psykiatrisk vård röra sig om 2 400–2 500 kronor per månad av den kategori människor som tillhör den.

Som lätt förstås är det då inte möjligt för en patient som drabbas av slutenvårdskostnader i denna storleksordning att behålla ett ordinarie boende ute i samhället. Patienternas hela tillvaro sätts ibland på spel, och detta är självfallet direkt negativt för patientens återhämtning.

I många fall ackumuleras vårdavgifter, ibland utan att patienten förstått detta, och kan i vissa fall uppgå till mera än 100 000 kr när vårdtiderna varit långa, kanske årslånga. Landstingen använder inkassoföretag för att få in pengarna, vilket ökar skulderna med ytterligare tiotusentals kronor för patienten. Miljöpartiet anser att detta inte är en acceptabel ordning eftersom det gäller personer som tillhör de mest utsatta i samhället och som inte vårdas frivilligt.

Den patientgrupp som vårdas inom den slutna psykiatriska vården eller öppen psykiatrisk tvångsvård tvingas även till en viss läkemedelsbehandling som man sedan måste betala.

Att ta betalt för tvångsmedicinering är enligt vår mening etiskt stötande och inte ett rättvist eller acceptabelt förfaringssätt. Därför anser Miljöpartiet att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening att man ska låta utreda om ovan nämnda patientgrupper ska slippa betala för sina vårdavgifter och läkemedel.

Stockholm den 1 oktober 2008

Thomas Nihlén (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Christopher Ödmann (mp)

Mats Pertoft (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)