Kostnaderna för stängsel vid järnväg

Motion 1998/99:T511 av Stefan Hagfeldt (m)

av Stefan Hagfeldt (m)
Nuvarande stängsellag från 1975 bygger på 1945 års lag som
främst hade inriktning att skydda renar och lösgående kreatur
från att komma upp på järnvägsspåren. Idag gäller helt andra
förhållanden och krav på skydd. Den tekniska utvecklingen
har bland annat inneburit allt snabbare tågtrafik. Snabbtåget
X 2000 innebär exempelvis hastigheter över 200 kilometer
per timme. För att uppnå en hög säkerhet när tågen förflyttar
sig 60 meter per sekund har många kommuner tvingats sätta
upp nya stängsel av bättre kvalitet.
Enligt gällande lag är det kommunerna som får stå för 90 procent av
kostnaderna medan Banverket bara behöver stå för 10 procent. Vid stations-
och bangårdsområden delas dock kostnaderna lika.
Med hänvisning till de järnvägssatsningar som nu görs med utbyggnad av
nya spårsträckningar, dubbelspår och ökad hastighet är det inte skäligt att
kommunerna skall stå för 90 procent av kostnaderna för stängselskydden.
Det borde vara naturligt att låta Banverket stå för dessa kostnader, eftersom
det är där som besluten om nya järnvägssatsningar fattas. Stängselskyldig-
heten bör jämställas med vad som gäller på vägsidan. Där är väghållaren
ansvarig för alla väganordningar inklusive eventuella stängsel.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Banverket bör stå för stängselkostnaderna vid
nyinvesteringar.

Stockholm den 23 oktober 1998
Stefan Hagfeldt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)