Kostnadsutjämning inom LSS

Motion 2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)

av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av det nationella utjämningssystemet för kostnadsskillnader när det gäller verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Motivering

Regeringen har aviserat att det kommer en nytt kommunalt inkomst- och utjämningssystem från och med 2014. Många kommuner anser att efter detta måste staten se över och utvärdera det nationella utjämningssystemet för kostnadsskillnader inom LSS.

Rättighetslagstiftningen i form av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS) har medfört olika kostnadsnivåer för kommunerna. Det finns oklarheter om hur kostnaderna ska fördelas mellan Försäkringskassan och kommunerna samt mellan kommunerna.

Kostnaderna för LSS-verksamheten är, trots det införda utjämningssystemet, ojämnt fördelade mellan kommunerna. Därför ser förutsättningarna att bedriva bra LSS-verksamhet väldigt olika ut i landet. De kommuner som inom sin kommuns gränser hade det gamla institutionsboendet har fortfarande en betydligt högre andel funktionshindrade än andra kommuner. Det är positivt att funktionshindrade personer väljer att bosätta sig i en kommun där specialistkompetens finns tillgänglig. Denna specialistkompetens finns ofta på de gamla institutionsorterna. Däremot är det inte rimligt att kommunerna med specialistkompetensen och där man erbjuder bra vård och omsorg inte får full kostnadstäckning från Försäkringskassan och från de funktionshindrades tidigare hemkommuner.

Det är dags att göra en översyn och utvärdering av det nationella utjämningssystemet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Peter Johnsson (S)

Christina Oskarsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)