Kraftfull regionalisering

Motion 2018/19:2435 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfull regionalisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landets länsstyrelser har funnits sedan år 1634. Till en början var länsstyrelserna uppgift att sköta polismyndigheterna i varje län, se till att lag och rätt följdes m.m. Länsstyrel­serna är en statlig myndighet och ska vara regeringens förlängda arm ute i länen. Under de senaste 20 åren har flera landsting gått över och bildat regioner och också tagit över ansvar för miljö, regionutveckling, kultur m.m. Till regionerna sker ju också val vart fjärde år och de styrande i folkförsamlingen sitter inom regionens gränser. För att makten ska komma närmare medborgare och invånare bör regeringen utreda möjlig­heten till att låta regionerna ta över ett större ansvar för de uppdrag som idag länsstyrel­serna har. En del av uppdragen kan också föras över till kommunerna och en del av ansvaret bör kanske fortfarande ligga kvar på staten. I dessa församlingar finns folkvalda politiker som på ett annat sätt kan bevaka och fatta beslut kring frågor som rör invånarna i regionerna.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)