Kräkmedel vid bekämpningen av narkotika

Motion 1998/99:Ju803 av Jerry Martinger (m)

av Jerry Martinger (m)
Försäljningen av narkotika på gatuplanet utgör ett stort
problem. Metoderna har blivit alltmer raffinerade, varigenom
polisens arbete försvårats. Överlåtelserna sker numera i allt
större utsträckning från mun till mun.
Det hela tillgår i korthet så att försäljaren förvarar sitt "varulager" av
narkotika i munnen. När en affär gjorts upp tar denne fram narkotikan och
ger denna till köparen som i sin tur omedelbart stoppar in den i sin mun.
Överlåtelsen kan också ske genom en kyss eller liknande, varvid förfarandet
självfallet blir ännu svårare att upptäcka. Det är inte ovanligt att langare och
köpare förvarar 20-30 heroinkapslar i munnen, ofta inlindade i folie för att
inte lösas upp.
För den händelse polisen skulle närma sig sväljer försäljaren eller köparen
sina kapslar, varefter stora bevissvårigheter uppstår. Det krävs ju i sådana här
sammanhang i allmänhet ett beslag för att ett ingripande skall vara effektivt.
Den enda metod som idag står till buds när narkotika svalts är att placera
den misstänkte på en särskild toalett, en s k tulltoa, där polisen får vänta
tills
narkotikan kommer ut genom avföringen. Problemen med denna metod är
dock stora. Bl.a. kan nämnas att den misstänkte måste övervakas dygnet runt.
Detta binder personal och kan endast ske till mycket höga kostnader, inte
sällan uppemot 10.000 kronor per dygn. Erfarenheterna visar också att
många misstänkta som satts på toalettbevakning lyckas "smyga" ut narkoti-
kan "den naturliga vägen" för att därefter stoppa in den i munnen igen innan
övervakaren hunnit ingripa.
Ett sätt som skulle öka polisens möjligheter att uppdaga narkotikalangning
på sätt som beskrivits ovan vore om kräkmedel finge tillföras den misstänkte
så att narkotikan kunde tas i beslag innan den hinner alltför långt in i krop-
pen. I första hand skulle exempelvis s k kräksirap kunna användas. Om den
misstänkte vägrar medverka borde läkare kunna ge kräkmedel intravenöst.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om användande av kräkmedel som en metod för att komma till rätta
med gatulangningen av narkotika.

Stockholm den 26 oktober 1998
Jerry Martinger (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)