Kraven för medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa

Motion 2005/06:A297 av Börje Vestlund (s)

av Börje Vestlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inträdesreglerna för medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa.

Motivering

Dagens arbetsmarknad ser inte ut som den gjorde för ett tiotal år sedan. Många människor hoppar mellan vikariat, projektanställningar och frilansande. För unga människor kan det dessutom vara svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden, och att få fast anställning kan många gånger kännas mycket avlägset. Att veta att man har rätt till arbetslöshetsersättning är en trygghet på en osäker arbetsmarknad, men tyvärr är reglerna för medlemskap högt ställda och kan vara krångliga och svåra att förstå. Det finns även ett antal fall där handläggningstiderna hos arbetslöshetskassorna varit så långa att vikariatet hunnit löpa ut, och då medlemskap inte varit aktuellt längre.

Inträdet i en arbetslöshetskassa kan grundas på arbete eller genom att ett särskilt studerandevillkor uppfylls. För att bli medlem genom arbete krävs arbete i minst fyra veckor under en sammanhängande period av fem veckor. I genomsnitt ska man ha arbetat minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbeta minst i den omfattningen. Som inträdesgrundande arbete räknas endast reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och arbete inom Samhall. Om inträdet inte kan beviljas genom arbete, kan du som alternativ ansöka om inträde med stöd av studerandevillkoret. Villkoret innebär att du ska ha avslutat en heltidsutbildning som berättigar till studiestöd över grundskolenivå, som omfattar minst ett läsår. Dessutom måste du ha varit anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och/eller arbetat under minst 90 dagar inom 10 månader i direkt anslutning till den avslutade utbildningen.

Dessa regler försvårar och utesluter många av de nya grupperna på arbetsmarknaden, till exempel dem som går från vikariat till vikariat med kortare uppehåll emellan. Därför bör man se över regelverket kring arbetslöshetskassornas inträdeskrav.

Stockholm den 28 september 2005

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)