Kriminalvården och privata företag

Motion 2016/17:427 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvården och privata företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2010 reviderades konkurrenslagen med syftet att förhindra osund konkurrens från myndigheter, landsting och kommuner. Nuvarande lagstiftning lyder som följer:

27 § Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

Svenska myndigheter får genom konkurrenslagen inte konkurrera på en fri marknad om de hämmar eller snedvrider konkurrensen. Bakgrunden till att lagen reformerades tog bland annat sin utgångspunkt i att enskilda och privata företag ska ha ett tydligare och bättre skydd gentemot konkurrens ifrån myndigheter som konkurrerar genom orimligt låga priser.

Dock omfattas inte Kriminalvården av nuvarande lagstiftning. Kriminalvårdens tvätterier vid anstalterna Hall och Skogome deltar i dag ofta i upphandlingar i konkurrens med privata aktörer på marknaden. Eftersom Kriminalvården har låga personalkostnader på cirka 17 kronor/timmen kan inget seriöst företag med anställda som får marknadsmässig lön konkurrera med deras priser. Tidigare ägnade sig exempelvis kriminalvårdsanstalten i Skogome åt intern tvättverksamhet men i dag är man med och konkurrerar om att sköta tvättservicen hos hotell och andra privata aktörer. Upphandlingar som man också ofta vinner genom sin orimligt låga prissättning.

Kriminalvårdens agerande leder till att privata företag riskerar att drabbas av konkurs och därmed försvinner det arbetstillfällen för människor som redan har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden (på grund av låg utbildning, brist på erfarenhet, språksvårigheter etc.).

Vidare kan Kriminalvårdens agerande leda till skapandet av en svart sektor, där aktörerna låter bli att betala arbetsgivaravgifter och skatter för att kunna konkurrera med Kriminalvårdens priser. Kriminalvården vars uppgift är att förhindra återfall i brott skapar på det sättet istället ekonomiska brottslingar. Konkurrensen ifrån Kriminalvårdens sida är osund och bygger på en aggressiv marknadsföring där man ägnar sig åt en verksamhet som strider mot konkurrenslagens principer om en fri och öppen marknad.

Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av konkurrenslagen i syfte att motverka den snedvridna och osunda konkurrens som Kriminalvården i dag ägnar sig åt.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)