Kriskunskap i skolan

Motion 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth (båda SD)

av David Lång och Eric Westroth (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla hemkunskapsämnet i grundskolan till att omfatta grundläggande kriskunskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I grundskolan undervisas elever i hemkunskap med syftet att eleverna ska utveckla kunskaper om arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet, samt att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Allt detta är vällovliga mål. Det är naturligtvis rimligt att barn och ungdomar förbereds på de utmaningar som vardagslivet som vuxen kan ställa dem inför. Men det finns luckor i ämnets utformning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i flera år rekommenderat att svenska hushåll ska förbereda sig för att överleva på egen hand i 72 timmar. Civilförsvarsförbundet har gått ut i kampanjer för att upplysa om detta och det har till och med skrivits en hel del nyhetsartiklar om detta och om preppingtrenden. Tyvärr verkar det inte som att dessa försök att bygga upp ett krismedvetande har fått genomslag i undervisningen.

Lämpligen borde hemkunskapsämnet utvecklas till att också ge praktiska råd för hur man inom hushållets ram kan hantera kriser i samhället. Därigenom kan man på sikt skapa ett krismedvetande och bidra till ett mer uthålligt samhälle i händelse av kris.

David Lång (SD)

Eric Westroth (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)