Kultur- och informationscentret Gaaltije

Motion 2007/08:Kr320 av Marie Nordén m.fl. (s)

av Marie Nordén m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur- och informationscentret Gaaltije.

Motivering

Kultur- och informationscentret Gaaltije, som är den enda samiska institutionen på sydsamiskt område, kan indela sin verksamhet i följande områden:

  • Språk, historia och kultur.

  • Näring och samhälle.

  • Information och kunskapsförmedling.

  • Mötesplats och samiskt ”marknadstorg”.

Centret har funnits sedan 1998 och är i dag utlämnat till projektfinansiering och strukturfondsperioder för sin överlevnad. För en långsiktigt stabil verksamhet krävs en fast finansiering i grunden.

Samtliga projekt vid Gaaltije som har finansierats med EU-medel har löpt ut, det sista under juni i år 2007. Nya projektpengar kan sökas under hösten, men de kan i så fall användas först under vintern. Samtidigt betalas inte den slutliga ersättningen ut för de projekt som nu avslutas förrän projekten är redovisade och godkända.

Huvudsyftet med projekten är inte att finansiera kultur- och informationscentrets basverksamhet, utan att bredda den samiska kulturen. Regeringen bör överväga en statlig finansiering av basverksamheten i Gaaltije som i höst går in på sitt nionde verksamhetsår.

Stockholm den 3 oktober 2007

Marie Nordén (s)

Gunnar Sandberg (s)

Berit Andnor (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)