Kultur för barn och äldre

Motion 2011/12:Kr298 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (S)

av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur- och idrottsliv samt läsfrämjande.

Motivering

Böcker, musik, design, film, teater och konst, allt detta tar vi ofta för självklart. Många av oss känner hur fattigt livet skulle bli utan kultur omkring oss.

Kultur har ett egenvärde. Vi vill dock peka ut barns och ungdomars kulturupplever och egna skapande samt kulturens roll inom barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen som prioriterade områden. Därför är de kommunala musik- och kulturskolorna liksom folkbiblioteken viktiga. Ungas eget kulturskapande kan utvecklas liksom äldres möjlighet att få kulturupplevelser.

Samhället har också ett ansvar för att se till att människor har mötesplatser i sin omedelbara närhet. Fotboll, motorcross, ridning, scouter eller teater, ett rikt föreningsliv bidrar till livets goda stunder. Vi sätter högt värde på ett aktivt föreningsliv och offentliga lokaler för verksamhet på invånarnas egna initiativ. Alla människor ska kunna aktivera sig i något de brinner för eller något de finner stimulerande.

Särskilda insatser behöver göras för att stärka barns och ungdomars intresse och lust att uppleva språket. Ett välfungerade språk är grunden till att fullt ut tillvarata och utveckla sina demokratiska rättigheter.

Mycket av språkutvecklingen grundläggs i unga år, och därför spelar förskolan en viktig roll för barns språkutveckling. För att varje barn ska kunna tillägna sig ett rikt språk är det viktigt att de tidigt får ta del av böcker. Vuxnas högläsning för små barn är av stor betydelse.

Det behövs ett strukturerat arbetssätt i förskolorna för att stödja barnens språkutveckling som en del i den fria leken. Särskilt engagemang behöver ges till barn som har svenska som andraspråk. Det är viktigt med återkommande och regelbundna tillfällen till sagostunder med barn i grupp och för enskilda barn. Folkbibliotek med uppsökande verksamhet skulle kunna vara en resurs att använda för att locka barnens språkutveckling via böcker i förskolan och skolan. Men det är också angeläget med satsningar på läsfrämjande i den form som vi känner som Läs-för-mig-pappa-projektet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Matilda Ernkrans (S)

Håkan Bergman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)