Kultur för barn och unga

Motion 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Skapande skola att omfatta även gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera hinder för kommuner och fristående skolor att ta del av Skapande skola samt komma med förslag hur fler skolor ska kunna ta del av reformen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hur svenska kommuner ska kunna locka fler barn och ungdomar till kommunala kulturskolor och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla särskilt riktade lässatsningar för barn från socioekonomiskt svaga miljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn ska ges möjlighet att uppleva kultur och växa genom eget skapande. Kulturupplevelser tidigt i livet stärker och utvecklar barns och ungas kunskaper samt stimulerar deras nyfikenhet och kreativitet. Kulturpolitikens målsättning bör alltid vara att nå alla barn och unga över hela landet samt att överbrygga sociala, geografiska och kulturella hinder.

Skapande skola

Skapande skola var alliansregeringens största och viktigaste kulturpolitiska reform. I motsats till den nuvarande regeringens satsningar på fria entréer på statliga museum och sänkta avgifter på kommunala kulturskolor, når Skapande skola barn och unga i den miljö där alla barn befinner sig dagligen. Utmaningen är att vårda och utveckla reformen. Moderaterna vill att detta sker genom att reformen byggs ut till att omfatta även gymnasieskolan.

Regeringen bör ta fram en strategi för att ännu fler skolor skall ta del av satsningen. Det sistnämnda skall ske genom att utreda befintliga hinder och ta fram förslag för att undanröja dessa. Tidigare utvärderingar av Skapande skola visar att många kommuner har använt sig av reformen med mycket gott resultat. Det finns dock alltjämt kommuner och fristående huvudmän som inte sökt i förväntad omfattning. Det sistnämnda bör regeringen analysera och komma med förslag hur ännu fler kan ta del av reformen.

En kulturskola för alla

Det sociala arvet är starkt. Barn tenderar att göra och välja som sina föräldrar. Detta innebär att barn från hem med många bokhyllor och instrument på ett naturligt sätt blir introducerade i att utöva kultur. De socioekonomiska faktorerna spelar en avgörande roll för barn och påverkar deras val och liv. Moderaterna vill bryta med dessa begränsande sociala strukturer då vi anser att kultur angår alla och inte lämnar någon utanför. Att introducera alla barn i exempelvis musikens värld och ge dem möjlighet att pröva instrument är lika mycket en demokrati- som en frihetsfråga. Ett exempel på detta är El Sistema som är unikt i så måtto att de når grupper av barn och unga som annars i låg utsträckning deltar i de kommunala musikskolornas verksamheter.

Modellen förmår att bryta socioekonomiska barriärer och skapa kultur av mycket hög kvalité där alla ges plats och får vara med.  Moderaterna vill därför ta fram en plan för att sprida erfarenheterna från bland annat El Sistema över hela landet till stöd och hjälp för kommunerna i deras arbete att nå alla barn med kulturskolornas verksamhet.

Barns läsande

Läsning är grunden för ett barns språkliga och intellektuella utveckling. Barns läsande är så mycket mer än bara en allmän önskan från samhällets sida att nya generationer skall vara bildade och litterära. Det handlar istället om alla barns och ungas rätt till kunskap. Moderaterna vill se en extra lässatsning som särskilt riktas mot grupper av barn och unga från socioekonomiskt svaga områden.

Den digitala tekniken med bland annat ljudböcker ger möjlighet att stötta barn och unga som har svårt att fokusera på en text i skrift. Genom stimuli av fler sinnen, syn och hörsel, kan dessa barn lättare tillgodogöra sig litteratur. Detta är ett exempel på den digitala teknikens möjlighet; denna utveckling bör regeringen beakta som en naturlig del av en modern kulturpolitik och inkludera i framtida lässatsningar.

Olof Lavesson (M)

Cecilia Magnusson (M)

Saila Quicklund (M)

Isabella Hökmark (M)

Eva Lohman (M)

Michael Svensson (M)

Ellen Juntti (M)

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)