Kultur i äldreomsorgen

Motion 2013/14:Kr235 av Annika Eclund och Anders Andersson (KD)

av Annika Eclund och Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge fler äldre inom vård- och omsorgsverksamheter en ökad delaktighet i kulturlivet.

Motivering

Alla människor ska ha rätt till kultur. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ökar sociala kontakter och ger positiva hälsoeffekter. Vi behöver kulturen – den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Inom vården har en medvetenhet om de immateriella värdenas betydelse för hälsan vuxit sig allt starkare. Att kropp och själ hör ihop är numera erkänt av professionen. Men av olika skäl kan äldre ha svårt att ta del av och att själva skapa kultur.

Flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och rehabilitering. Exempelvis har samband påvisats mellan deltagande i kulturell verksamhet och förbättrad hälsa. Att använda konst och kultur som komplement till traditionella behandlingsmetoder blir också alltmer accepterat inom vård-, omsorgs- och folkhälsoarbetet.

Det finns både ekonomiska och mänskliga vinster att göra genom att satsa på kultur och genom att se kopplingen mellan kultur och hälsa. Kultursatsningar i äldreomsorgen har stor betydelse både för att öka livskvaliteten hos äldre och för att förbättra deras hälsa. På sikt tror vi att satsningar på kultur för äldre kommer att vara ekonomiskt lönsamt eftersom det kan minska behovet av vård och mediciner.

I syfte att utveckla arbetet med kultur för äldre inom vård- och omsorgsverksamheter satsade regeringen 28 miljoner kronor 2011 för att främja äldres delaktighet i kulturlivet samt för att ge större kunskap om pågående utvecklingsarbete med kulturinsatser inom äldreområdet hos såväl privata som offentliga vårdgivare.

Långsiktigt fungerande samverkan mellan olika verksamheter och yrkesgrupper liksom breda samverkansformer mellan kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och den civila sektorn prioriterades när Kulturrådet valde ut de verksamheter som fick del av satsningen.

Förutom det som prioriterades i regeringens extra satsning 2011 finns många andra intressanta verksamheter på kulturområdet som riktar sig till äldre personer runt om i landet. Regeringen bör därför utreda möjligheten att utöka satsningen på kultur för äldre inom vård- och omsorgsverksamheter, så att fler får del av kulturella upplevelser och på så sätt även ökade möjligheter till hälsa och välbefinnande.

Stockholm den 2 oktober 2013

Annika Eclund (KD)

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)