Kultur, tillgänglighet och historia

Motion 2013/14:Kr295 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att kulturskolorna ska vara tillgängliga för alla.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja kulturverksamhet på teckenspråk.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motion om att tillgängliggöra teckenspråkets och dövkulturens historia.

Motivering

Fler barn måste kunna ta del av kulturen på sina egna villkor. Idag begränsar avgifter många barns möjlighet att kunna ta del av kulturskolors utbud. För andra barn är det just brist på den fysiska tillgängligheten som gör att man inte kan ta del av kultur som många andra. Och när det gäller barn som är teckenspråkiga, döva och/eller med hörselnedsättning, så skapas allt för sällan möjlighet att få ta del av kultur eller själva delta i kulturskapande på sitt eget språk.

För att alla barn, inte bara några, ska få möjlighet att ta aktiv del av kulturaktiviteter bör det säkerställas att hinder på grund av ekonomisk/socialt eller funktionsnedsättning undanröjs. Barn och unga med funktionsnedsättning måste som alla andra barn få ta del av kulturens inneboende kraft.

WeSign, en del av ABF, har under de senaste åren visat på hur kultur för, av och med teckenspråkiga kan gå till. En erfarenhet som exempelvis Kulturrådet skulle kunna ta lärdom av för att i sin tur kunna stödja utvecklingen av kultur av/med/för vuxna teckenspråkiga. Erfarenhet från WeSign borde också kunna ligga till grund för liknande verksamhet för barn med olika typer av funktionsnedsättning.

Att kunna vara en del i ett demokratiskt samhälle innebär att man också kan utöva och ta del av kultur på svenskt teckenspråk. Genom kulturen berikas och utvecklas våra språk, oavsett om vi pratar svenska eller det svenska teckenspråket.

Idag är teckenspråkets och dövkulturens historia okänd för många trots att det är en del av vårt lands gemensamma historia. Vi anser att det är en del av vårt kulturarv som också bör tillgängliggöras på museer och/eller andra offentliga lokaler där medborgare kan ta del och lära sig mer av detta. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Stockholm den 2 oktober 2013

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Lennart Axelsson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)