Kulturmiljön på landsbygden

Motion 2006/07:Sk202 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda avdragsrätt för underhåll av ekonomibyggnader och andra byggnader i syfte att värna kulturmiljöer på landsbygden.

Motivering

Kommuner fastställer särskilda områdesbestämmelser för att säkerställa unika miljöer på landsbygden. I områdesbestämmelser beslutas om bygglovsplikt och ansökan om rivningslov för byggnader och anläggningar. Byggnader måste underhållas och vårdas.

Endast den som driver jordbruk eller annan verksamhet där byggnaderna används i företagsverksamheten har avdragsrätt för underhållskostnaderna. För avdrag krävs att företaget genererar inkomster.

I Dalarna har vi i de flesta byar ett gott samarbete. Byarna har ofta en eller flera byallmänningar som behöver skötas gemensamt och bystämmor där man bestämmer om den gemensamma marken. Bykaraktären innebär mycket även för trycket på att bevara och underhålla alla enskilt ägda byggnader. Samma regler gäller för avdrag för kostnader för underhåll av ekonomibyggnader som för de områden som har områdesbestämmelser. Bättre ekonomiska villkor skulle stimulera kulturmiljöarbetet, skapa jobb och öka landsbygdens attraktionskraft.

Jag anser att regeringen bör utreda möjligheterna att alla fastighetsägare ges avdragsrätt för underhåll av ekonomibyggnader och andra byggnader som inte används för den egna familjens bostadsbehov. Det bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2006

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)