Kunskap om hörselnedsättning inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1404 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka kunskapen om hörselnedsättning bland personal inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de vanligaste problemen som drabbar äldre är att de får nedsatt hörsel. I dag finns det bra hörapparater som gör att även den som har en svår hörselnedsättning kan höra väl. Det förutsätter dock att den personal som arbetar inom äldreomsorgen har kompe­tens om hur dessa ska skötas. I dag har bara knappt en tredjedel av alla kommuner en utbildad hörselinstruktör anställd. Det är denne som ska hjälpa äldre med hörselhjälp­medel. I ännu färre kommuner än så säkerställer man att all personal inom äldreom­sorgen har grundläggande kompetens på området. Alla äldre som får insatser från kommuner och landsting ska ha en dräglig tillvaro. I detta ingår att man ska få möjlighet att höra så gott det går. Regeringen bör därför överväga att införa nationella kurser för grundläggande kompetens om hörselnedsättningar hos all personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)