Kunskapen om våra grundlagar

Motion 1998/99:K327 av Gudrun Schyman (v)

av Gudrun Schyman (v)
I många länder spelar författningen en levande roll för
människorna. De får i skolorna lära sig innehållet i
grundlagarna och vad de står för. I några länder hör det till
baskunskaperna att utantill kunna vissa centrala stycken i
författningarna.
Vi har tyvärr erfarit att kunskaperna om vad som egentligen står i de
svenska grundlagarna inte är särskilt breda eller djupa. Skolans undervisning
om grundlagarna verkar vara mycket summarisk - eleverna tycks mest få
reda på vilka de är, men mindre få klart för sig vad de innehåller och de
principer de uttrycker, och i övrigt tycks informationen och diskussionen
kring författningen vara sporadisk.
Vi menar att kunskaperna om vår författning måste förstärkas. Att vi i
huvudsak har goda och på demokratiska principer uppbyggda grundlagar är
gott, men inte nog. De måste ha en mer påtaglig folklig förankring.
Grundlagarna tjänar ju bland annat som ett skydd för medborgarna mot
makt- och myndighetsmissbruk. Ett folk som är medvetet om och känner för
sin författnings innehåll samt omfattar dess principer är ett folk som också är
berett att försvara den.
Som ett led i kampen för att försvara och utveckla demokratin är därför
grundlagskunskap en nödvändighet. Det krävs en bred informationsinsats i
såväl skolorna som samhället i övrig. Regeringen bör ges i uppdrag att ta
fram förslag till en sådan informationsinsats. Vi menar att det kan utveckla
en demokratisk insikt, diskussion och medvetenhet som är nödvändigt i en
tid när demokratiska principer ifrågasätts, antingen öppet eller genom
försåtliga angrepp, ofta sökande sin näring i okunskap om hur vår
konstitution faktiskt är uppbyggd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en informationsinsats om
Sveriges grundlagar i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 27 oktober 1998
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Stig Eriksson (v)

Owe Hellberg (v)

Berit Jóhannesson (v)

Tanja Linderborg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Alice Åström (v)


Elanders Gotab, Stockholm 1998
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)