Kvalitet i äldreomsorgen

Motion 2020/21:458 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för stärkt kvalitet i äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om inte förr så har det nu blivit uppenbart vilka medicinska brister som finns inom äldreomsorgen. Under 2020 och coronapandemin har vi fått alltför många exempel på hur äldre utan direkt läkarkontakt hänvisats till palliativ vård, hur personal saknat medi­cinskt stöd när de fått medicinskt ansvar för sjuka, hur anhöriga kämpat för att anhöriga ska få tillgång till den vård som boendet inte kan ge. Äldreomsorgen har byggts upp med fokus främst på den viktiga omsorgen allt medan vården åvilat regionerna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska finnas men när äldreomsorgen i ökad utsträckning, inte enbart under coronapandemin, blivit alltmer äldrevård måste den medicinska kompetensen i den kommunala verksamheten tydligt förstärkas.

Det är hög tid att införa en medicinskt ansvarig läkare kopplad till äldreomsorgen i kommunerna. Kommunerna skulle t ex som i Norge kunna ha läkare som ansvariga för vården men även smittskyddet. En förstärkning av den medicinska kompetensen i kom­munerna skulle bidra till kvaliteten i vården och omsorgen om de äldre förbättras. Läkare knutna till äldreomsorgen skulle också stärka sjuksköterskor, övrig personal i hemtjänsten och i vård- och omsorgsarbetet. Det skulle även bidra till att upprätthålla smittskyddande rutiner. Vidare skulle medicinska bedömningar grundas på personlig kontakt av beslutande läkare. Därmed skulle patientsäkerheten och förtroendet för t.ex. beslut om palliativ vård öka. Det sistnämnda är oerhört viktigt då förtroendet för patient­säkerheten och äldreomsorgen fått sig en rejäl törn, både hos boende, anhöriga samt allmänheten.

Förutom vad som ovan påtalats för att stärka äldrevården och omsorgen är det uppenbart att tillgången på medicintekniska hjälpmedel på vård- och omsorgsboenden måste förbättras. Man bör t.ex. kunna ge syrgas både i behandlande syfte och i livets slutskede.

Regeringen bör säkerställa att kvaliteten i äldreomsorgen nu tydligt stärks. Det kraftfulla ekonomiska tillskottet i budgeten för 2021 är välkommet och viktigt. Det bör underlätta för insatser på sätt som här angivits.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-28 Granskad: 2020-09-28 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)