Kvalitet i boendet för äldre

Motion 2007/08:C286 av Ann-Christin Ahlberg (s)

av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka tillgängligheten till bostäder för äldre.

Motivering

Sverige har en ökande befolkning som på grund av åldersskäl har speciella behov. Det finns en stark samsyn i vårt land om att ge möjligheter för äldre att bo kvar i sitt hem med service så länge det är möjligt. Dock är de flesta bostäder inte anpassade för att äldre ska kunna bo kvar och klara sig med hemtjänst. Trånga toalettutrymmen och hallar som gör det omöjligt att få in hjälpmedel som exempelvis en rullator, eller för hemtjänstpersonalen att på ett riktigt och ergonomiskt sätt kunna hjälpa den äldre är idag hinder för en välutvecklad hemtjänst. En bättre anpassning för omvårdnadsservice i hemmen kan vara motiverat även för yngre personer med rörelsehinder eller andra begränsningar som förutsätter hjälpmedel för att få vardagen att fungera.

Kvarboende är en i grunden bra princip. Många äldre känner otrygghet i att behöva lämna det som varit deras hem i många år. Problemet med kvarboende är att bostaden sällan är anpassad för äldre människors behov. Alla äldre vill dock inte bo kvar hemma eftersom de då får en mödosammare vardag. Det är dock svårt att få en plats på ett särskilt boende. Genom att öka tillgängligheten till bostäder som är utformade för äldres behov kan fler äldre få hjälp, samtidigt som hemtjänstpersonalens arbetssituation förbättras. Det är också viktigt i ett framtidsperspektiv att redan nu planera för var den stora gruppen fyrtio- och femtiotalister ska bo när de blir äldre. Till att börja med bör en kartläggning av det framtida behovet av anpassade bostäder för äldre föreläggas riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2007

Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)