Kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade

Motion 2021/22:3605 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till tydligare kvalitetskrav vid upphandlingar av resor för funktionshindrade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

CSN upphandlar resor till de ungdomar som är i behov av riksfärdtjänst för sin skolgång i gymnasiet. Det handlar om cirka 6 800 resor varje läsår. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på mitt uppdrag granskat hur upphandlingen skett utifrån trafiksäkerhets­synpunkt. Föräldrar som är i behov av en samhällsbetald transport för sina funktions­hindrade ungdomar ska kunna lita på att den sker tryggt och säkert. Det är de mest sårbara ungdomarna som åker med riksfärdtjänst och det är därför synnerligen viktigt att upphandlaren, CSN i det här fallet, ställer tydliga krav på säkerheten.

Utredningen från RUT visar att CSN inte ställt några krav på trafiksäkerheten i upphandlingen. Detta skiljer sig väsentligt från de kvalitetskrav som ställts i andra upphandlingar, exempelvis i Stockholm och i Gävleborg. CSN formulerar inte heller några egna kvalitetskrav med avseende på exempelvis trafiksäkerhet och standard på de fordon som används för resorna. De krav som ställs är av administrativ karaktär. Trafiksäkerhetsmässiga brister nämns inte som ett skäl till att säga upp avtalet.

RUT konstaterar att både Stockholm och Gävleborg ställt omfattande och detalje­rade krav på bland annat trafiksäkerhet, fordonens standard samt förarnas kompetens och förhållningssätt. Både Stockholm och Gävleborg kräver exempelvis att fordonen ska vara utrustade med alkolås och att förarna ska genomgå utbildning. Det finns även detaljerade krav på fordonens utrustning gällande exempelvis särskilda typer av bilbälten. CSN ställer inga likvärdiga krav i sina transportupphandlingar vad gäller fordonens säkerhet och standard och förarnas kompetens. Konsekvensen av detta är att CSN använder sig av fordon som inte hade godkänts i exempelvis Gävleborg.

Regeringen bör, mot bakgrund av vad som angetts ovan, överväga möjligheterna till en översyn av hur man kan säkerställa att tydliga krav ställs på trafiksäkerhet när den offentliga sektorn upphandlar samhällsbetalda transporter, exempelvis av CSN, i enlighet med de upphandlingar som görs av landsting och kommuner.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)