Kvarkentrafiken

Motion 2013/14:T480 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stödja Kvarken-projektet med framtagandet av ett nytt miljövänligt färjekoncept.

Motivering

EU beviljade Kvarkentrafiken mellan Umeå och Vasa nyligen sex miljoner euro i stöd. Ansökan till EU för att få detta stöd bifölls även av den svenska regeringen. Stödet kommer nu delvis att användas till redan gjorda investeringar men i huvudsak till framtagandet av en ny modern färja med de senaste innovationerna. Färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa är en viktig länk för fungerande godstransporter i väst-östlig riktning men också för persontransporter länderna emellan.

Innan taxfreeförsäljningen upphörde på grund av ett EU-beslut 1999, åkte cirka en miljon passagerare årligen mellan Umeå och Vasa. År 2000 lade Silja Line ned trafiken eftersom taxfreeförsäljningen var den bärande grunden och basen för Kvarkentrafikens intäkter. Under många år därefter och med höga subventioner, trafikerade rederiet RG-line sträckan i blygsam skala. Rederiet gick dock i konkurs. Från den 1 januari 2013 sköts färjetrafiken av städerna Umeå och Vasa i ett gemensamt ägt bolag. Nu ökar passagerarantalet återigen tack vare en något bättre färja och lägre biljettpriser.

Flödet av godstransporter i öst-västlig riktning är hög och ökande. Ett flertal företag som är beroende av handeln inte minst med Ryssland är involverade i projektet med att ta fram en ny modern och miljövänlig färja. Byggandet av en ny färja skulle förutom minskad miljöpåverkan och snabbare transporter kunna bidra till fler fartygsbyggen i vårt närområde. En väl fungerande färjelinje skulle också påverka turismen i Sverige. När Silja Line lade ned år 2000 minskade gästnätterna i Hemavan med dryga 40 000 per år. Ett annat exempel är det planerade bygget av Ikea i Umeå som skulle attrahera och öka incitamenten för många i Finland att besöka vårt land. Det skulle innebära starka positiva samhällsekonomiska effekter för Sveriges turistnäring och svensk handel.

Det är nu viktigt att den svenska regeringen noga följer och stöttar Kvarkenprojektet med framtagandet av ett nytt modernt och miljövänligt färjekoncept. Om projektet faller väl ut anser jag att regeringen ska göra sitt yttersta för att bidra med sin del i skapandet av modern miljövänlig tranportinfrastruktur mellan Sverige och Finland i Kvarken.

Stockholm den 4 oktober 2013

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)