Kvinnligt resurscentrum i Jönköpings län

Motion 1992/93:Bo309 av Märtha Gårdestig (kds)

av Märtha Gårdestig (kds)
''Kvinnokraft'' är ett centralt projekt för ökad
samverkan mellan arbetsmarknad och
landsbygds/glesbygds- och skärgårdskvinnor. Det är en
fortsättning på handlingsprogrammet för kvinnor på
landsbygden och har startat som ett 3-årigt projekt hösten
1992. Idéer och erfarenheter ska samlas in, synliggöras och
spridas. ''Kvinnokraft'' arbetar för att förbättra
arbetsmarknaden och levnadsvillkoren för kvinnor på
landsbygd, i glesbygd och skärgård.
Målet är att få regionala myndigheter att satsa mer på
landsbygdens kvinnor och att regionala resurscentra för
kvinnor skapas i varje län. Att söka få regionala och
centrala myndigheter att se kvinnors verklighet och stötta
deras verksamhet.
Kvinnokraftprojektet har följt upp glesbygdsstödet till
kvinnor och funnit att det under de senaste fyra åren bara
varit en liten ökning, från 7 till 9 % på fyra år. Endast en
liten del av glesbygdsstödet går till kvinnor.
Det är inte meningen att bygga upp någon typ av
kvinnlig utvecklingsfond. Kvinnliga resurscentra ska ge
kvinnor råg i ryggen och hjälpa fram kvinnor så att de når
verksamhet på utvecklingsfondsnivå. Dessa centra ska bilda
nätverk mellan kvinnor som driver liknande verksamhet att
nå ut på arbetsmarknaden. De ska också satsa på
utbildning.
I Jämtlands och Gävleborgs län har kvinnliga
resurscentra bildats och andra är på gång.
I de allra flesta län finns nu en kommitté eller grupp, som
börjat förbereda kvinnokraftskonferens. Syftet är bl a att
knyta samman nätverk för kvinnor och även på sikt inrätta
regionala kvinnliga resurscentra.
I Jönköpings län har en grupp träffats som en
förberedelse för en kvinnokraftskonferens 23--25 april
1993. Där deltog representanter för Länsstyrelsen,
Länsarbetsnämnden, Nässjö kommun, Landstinget, LRF
(Emiliorna), Hushållningssällskapet, Jordbruksverket och
lokal representant för Kvinnokraft. Planer och
förhoppningar finns att kunna bilda ett regionalt
resurscentrum i länet.
I dessa tider med omstruktureringar i offentlig sektor,
som oftast påverkar kvinnors arbetssituation, är det än
viktigare med nätverk där kvinnor kan få stöd, rådgivning,
utbildning och information. Det är nödvändigt för att
stoppa den kvinnoflykt som drabbar landsbygden. Ett
resurscentrum ska vara anpassat efter kvinnors verkliga
behov och utformas efter förutsättningarna i länet.
Samordning av insatserna ger ett bättre resursutnyttjande,
som kan komma landsbygdskvinnor till godo.
Finansiering av en grundplåt till detta resurscentrum
förutsätts ske inom ramen för anslaget för länsstyrelserna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bildande av ett regionalt
kvinnligt resurscentrum i Jönköping.

Stockholm den 26 januari 1993

Märtha Gårdestig (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)