Kvinnor, fred och säkerhet

Motion 2017/18:784 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i det globala förebyggande arbetet, agera mot det sexuella våldet i krig och verka för ett jämställt bistånd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Kvinnors deltagande leder till varaktig fred

Det som framförallt hotar människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala företeelser. Fattigdom, brist på demokrati och mänskliga rättigheter, samhällens sårbarhet, sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, sexuellt våld och terrororganisationer är de främsta orsakerna till sönderfallande stater och mellanstatliga konflikter. Behovet av att, innan katastrofen utgör ett faktum, se underliggande orsaker till säkerhetspolitiska problem är ett verktyg som ter sig allt viktigare. För att hantera de hot som vi står inför, med rätt instrument och på ett effektivt sätt, måste icke-traditionella lösningar lyftas fram. Det är här genusperspektiv och kvinnors deltagande kommer in.

Kvinnors deltagande leder till ökad effekt för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Detta gäller nationellt, i vårt närområde och globalt. Kvantitativ forskning visar dessutom på samband mellan samhällen med ökad jämställdhet och minskad våldsbenägenhet och korruption. Kvinnor, fred och säkerhet är ett instrument för att förhindra väpnade konflikter, skapa fred där våldet redan är ett faktum samt att främja försonings- och återuppbyggnadsprocesser efter krig.

FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, även kallad säkerhetsrådsresolutionen 1325, måste därför implementeras i det globala förebyggande arbetet. Krav som vid en sådan implementering måste uppfyllas är:

  • Framtagandet av nationella handlingsplaner för synliggörandet och förstärkandet av kvinnors deltagande, makt, inflytande, säkerhet och åtnjutande av sina mänskliga rättigheter, både före och efter konflikter.
  • Genusrådgivare vid utlandsmissioner, i flyktingläger och inom de processer som föreligger i syfte att återuppbygga samhällen.
  • Att fredsavtal som inte tar hänsyn till kvinnors perspektiv eller som förhandlats fram utan kvinnors deltagande ska inte vinna respekt från omvärlden eller Sverige.
  • Att FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet ska ha jämn representation av kvinnor och män.

Det sexuella våldet måste upphöra

Idag är det farligare att vara kvinna än att vara soldat i krig. Det sexuella våldet i konfliktområden rör sig inte om enskilda övergrepp, utan om en systematiserad krigsföring som slår sönder kvinnors liv och samhällen i stort.

Den internationella och mediala uppmärksamheten kring sexuellt våld väcktes ursprungligen i samband med upptäckterna av de våldtäktsläger som existerade under konflikterna i såväl Bosnien som Rwanda på 90-talet. Det systematiska och till synes strategiska sexuella våldet ansågs först som en oundviklig bieffekt av krig. Men diskussionerna och teorierna om orsakerna till det sexuella våldet har förändrats. Istället för att prata om våldtäkter i krig som en oundviklig konsekvens av krigets avsaknad av normer och regler, inser man nu att sexuellt våld utförs i taktiska syften. Syftet med strategierna varierar med konflikterna. I Rwanda handlade det om att fördärva kvinnors fertilitet i syfte att utrota en etnicitet medan det i andra sammanhang kan handla om att stigmatisera offren.

Därför behövs ett krafttag mot utformningen av den patriarkala krigskulturen och aktiv politik för uppbyggandet av rättsstater med effektiva system och lagstiftningar, rättssäkerhet, strategi mot fattigdom och grundläggande krav på skolor och utbildning. Att fråga kvinnor och kvinnoorganisationer vilka behov som finns och vilka förslag de har på åtgärder är en avgörande faktor i förändringsarbetet. Kvinnor är offer för det sexuella våldet men ska också ses som primära aktörer för förändring.

Gör biståndet jämställt – hälften ska gå till kvinnor

Det finns en bred enighet om att ökad jämställdhet är avgörande för minskad fattigdom och ett effektivt bistånd. Det handlar inte bara om rättvisa, utan lika mycket om att satsningar på kvinnor ger resultat. Om det internationella biståndet fördelades lika mellan kvinnor och män skulle världens fattigaste kvinnor få betydligt bättre möjligheter att förändra sina liv och på köpet kommer en mer effektiv fattigdomsbekämpning som gynnar alla.

För att uppnå dessa mål behöver följande åtgärder vidtas:

  • FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, även kallad säkerhetsrådsresolutionen 1325 ska implementeras i det globala förebyggande arbetet.
  • Genusrådgivare ska finnas med på utlandsmissioner, i flyktingläger och i processer för att återuppbygga samhällen.
  • Fredsavtal som inte tar hänsyn till kvinnors perspektiv eller som förhandlats fram utan kvinnors deltagande ska inte vinna respekt från omvärlden.
  • Målet om minst 40 procent kvinnor på alla nivåer i beslutsprocesser för fred och säkerhet ska efterlevas och FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet skall ha jämn representation av kvinnor och män.
  • Sverige ska fördöma alla former av sexuellt våld som förekommer i krig och konflikter.
  • Hälften av det svenska biståndet ska gå till kvinnor. 

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)