Lag mot flaggbränning

Motion 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Fram till 1971 fanns i brottsbalken (16 kap 7 §) ett
stadgande av innebörd att den som offentligen skymfade
Sveriges flagga eller vapen eller annat rikets höghetstecken
kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller
fängelse i högst sex månader. Detta straffbud upphävdes
emellertid genom lagstiftning år 1970. Som skäl för
upphävandet anfördes att särskilda straffbestämmelser för
skymfande av rikssymbol inte längre hade någon egentlig
funktion att fylla. Det ansågs tillräckligt att reglerna om
förargelseväckande beteende och skadegörelse kunde
tillämpas i förekommande fall (prop. 1970:125, sid 58).
Utvecklingen i samhället visar dock att man, i likhet med
de flesta andra länder, borde behållit lagen. Vi föreslår
därför att lagen återinföres.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att återinföra
straffbestämmelserna om skymfande av Sveriges flagga
m.m.

Stockholm den 23 januari 1994

Ian Wachtmeister (nyd)

Bert Karlsson (nyd)

Bo G Jenevall (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)