Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Lag om idéburet offentligt partnerskap

Motion 2021/22:721 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga en särskild lagstiftning för att reglera idéburet offentligt partnerskap (IOP) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idéburna organisationer besitter ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och problem i samhället. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Begreppet lanserades 2010 av organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Numera finns det en mängd varianter av hur man har använt IOP och av hur omfattande dessa samarbeten är. Ibland liknar de mer kommersiella avtal och ibland har de karaktären av bidrag.

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, har förutsättningar att skapa en utväxling av samhällets resurser och bidra till välfärden på ett sätt som bör tas till vara. Det är idag möjligt att träffa avtal om IOP, men det råder mycket oklarhet kring hur och när det faktiskt är tillåtet. IOP saknar idag en rättslig definition. Samverkansformen aktualiseras normalt i en situation där upphandlingsreglerna inte är tillämpliga. Om det handlar om ett offentligt kontrakt ska LOU tillämpas. Kommunen och mottagaren av finansieringen måste också förvissa sig om att det idéburna partnerskapet är förenligt med statsstöds­regelverket.

Det skulle vara mycket lättare att ta tillvara den kraft som ideella organisationer utgör för att utveckla välfärden om rättsläget var tydligare. Genom att i lag reglera förutsättningarna för hur och när IOP kan användas skulle förutsättningarna och möjligheterna till mer samverkan mellan ideella organisationer och det offentliga öka. Det vore utvecklande för hela välfärdssektorn.

Joakim Järrebring (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)