Laga domstol i tvistemål

Motion 1998/99:Ju804 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Inledning
Det pågår en glädjande internationell utveckling mot ökade
möjligheter till lagföring av personer som är ansvariga för
allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter.
Krigsförbrytartribunalen i Haag är i verksamhet även om de
ledande krigsförbrytarna från krigen i f.d. Jugoslavien tyvärr
fortfarande befinner sig på fri fot. Chiles förre diktator
Augusto Pinochet har gripits i Storbritannien och är nu
fängslad i avvaktan på en formell begäran från Spanien om
utlämning. I Spanien förbereds åtal mot Pinochet för brott
begångna under militärdiktaturen. I somras antogs stadgan
för en internationell brottmålsdomstol vid en
diplomatkonferens i Rom. Det gäller nu att trycka på alla
regeringar så att de snarast ratificerar stadgan.
Svenska bestämmelser om
laga domstol
När det gäller lagföring av grova brott mot mänskliga
rättigheter fokuseras intresset naturligen i första hand på
straffrätten. Regler om laga domstol finns på detta område i
brottsbalkens andra kapitel. Av särskilt intresse i detta
sammanhang torde vara bestämmelserna i detta kapitels 3 §
6-7, som stadgar att brott som begåtts utomlands skall
dömas efter svensk lag och vid svensk domstol bl.a. om det
gäller folkrättsbrott eller om det lindrigaste straffet som är
stadgat enligt svensk lag är fängelse i fyra år eller däröver.
För offren för krigsförbrytelser och andra grova kränkningar av mänskliga
rättigheter är inte åtal och straffrättslig process det enda rättsliga medlet
för
att rättvisa skall skipas och upprättelse ges till de drabbade. Också skade-
stånd, som är en civilrättslig sanktion för att i någon mån gottgöra över-
greppen, är viktigt i detta sammanhang. Reglerna om laga domstol i tviste-
mål finns i rättegångsbalkens tionde kapitel. Huvudprincipen är att svaran-
dens hemvist avgör vilken domstol som är behörig. Det finns inga särskilda
forumregler som gäller anspråk grundade på folkrättsbrott, brott mot FN-
konventionen mot tortyr eller andra grova kränkningar av mänskliga rättig-
heter. I USA däremot föreligger federal jurisdiktion gällande "any civil
action by an alien for tort only, committed in violation of the law of nations
or treaty of the United States" (fritt översatt: varje stämningsansökning från
en utlänning enbart på grund av kränkning som ger rätt till skadestånd,
begången i strid mot folkrätten eller ett internationellt fördrag som USA
ingått). Det föreligger även jurisdiktion grundad på "The Torture Victims
Protection Act" (fritt översatt: lagen om skydd för tortyroffer) för skade-
ståndsanspråk mot "an individual who, under actual or apparent authority, or
color of law, of any foreign nation subjects an individual to torture...or
subjects an individual to extrajudicial killing" (fritt översatt: en individ som
 i
enlighet med faktisk eller skenbar myndighet, eller lag av vad slag det vara
månde, i något främmande land utsätter en individ för tortyr...eller utsätter en
individ för utomrättslig avrättning).
Vi anser att det finns mycket starka skäl att utreda om de svenska
forumreglerna i tvistemål bör ändras efter mönster av de regler på området
som finns i USA och i så fall lägga sådana förslag. Riksdagen bör därför
begära att regeringen tillsätter en utredning med direktiv i enlighet med vad
som anförts.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att
se över forumreglerna i tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 25 oktober 1998
Ulla Hoffmann (v)
Carlinge Wisberg (v)

Kalle Larsson (v)

Claes Stockhaus (v)

Ingrid Burman (v)

Lena Olsson (v)

Rolf Olsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)