Läkarutbildning till Örebro universitet

Motion 2008/09:Ub520 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkarutbildning vid Örebro universitet.

Motivering

I dag råder det stor brist på läkare i Sverige. En omfattande rekrytering från andra länder har länge pågått. Regeringen har under åren 2006–2009 utökat läkarutbildningen i landet med 234 platser, men det räcker inte. Under de kommande åren kommer platserna ytterligare att ökas, en satsning som är viktig för att den svenska sjukvården ska kunna möta upp de behov som finns. Det finns ett stort behov av läkare i landet, och det är inte rimligt att vi ska förlita oss på att andra länder ska utbilda dessa läkare. För att kunna möta den stora efterfrågan måste fler läkare utbildas, och en ny läkarutbildning skulle med fördel kunna placeras vid Örebro universitet.

Örebro ligger strategiskt i ett område som, tillsammans med Värmland och Dalarna, har mycket låg läkartäthet. Västerbotten är ett exempel på hur läkartätheten stigit efter att läkarutbildningen startades vid Umeå universitet. En läkarutbildning vid Örebro universitet skulle, förutom att avhjälpa läkarbristen i Örebro län, även gynna andra närliggande län såsom Värmland och Dalarna.

Örebro universitet har också utomordentliga förutsättningar att utveckla en modern och innovativ läkarutbildning. Alla inblandade parter arbetar mycket hårt för att detta skall kunna bli verklighet. Landsting och kommuner i regionen har bidragit till att skapa förutsättningar. Stora satsningar har även gjorts för att knyta forskare och lärare till läkarutbildningen med specifik kunskap om de profilområden som universitetet planerar att arbeta med. Dessa är bl.a. bassjukvård och samtidens hälsa. Läkarutbildningen kommer att kunna utveckla den valda profilen tillsammans med Universitetssjukhuset som har en bred kompetens.

Under våren 2008 avslog Högskoleverket Örebro universitets och Örebro läns landstings ansökan om att få starta en läkarutbildning, vilket är mycket beklagligt. Detta trots att universitetet genomfört stora förändringar på de områden som Högskoleverket vid förra ansökningstillfället såg brister i. Med det söktryck som idag finns på de sex läkarutbildningarna runt om i landet är det mycket olyckligt att inte Örebro universitet får möjligheten att bidra till att lösa den läkarbrist som idag råder.

Örebro universitet har utmärkta förutsättningar att bedriva och utveckla en ny läkarutbildning.

Stockholm den 7 oktober 2008

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)