Läkemedelsförbrukning bland unga

Motion 2005/06:So286 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att uppmärksamma den ökande användningen av lugnande läkemedel bland unga.

Motivering

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och tonåringar har ökat under hela 1990-talet. Ökningen har varit särskilt stor bland flickor och unga kvinnor.

En anmärkningsvärd uppgift för oss i Jönköpings län var att försäljningen i länet av lugnande medel och sömnmedel till unga kvinnor låg över riksgenomsnittet.

En genomgång av Apotekets statistik för år 2004 visar att den oroande utvecklingen fortsätter. Förskrivningen till kvinnor mellan 15 och 24 år fortsätter att öka och ökningen i Jönköpings län ligger fortfarande över riksgenomsnittet när det gäller lugnande medel och sömnmedel.

Det är självklart att alla som behöver medicin som lindrar och botar ska ha möjlighet att få den. Samhället ska stödja utbildning och forskning som ger oss alla tillgång till nya och bättre mediciner. Men vi borde samtidigt kunna enas om att ökad förbrukning av lugnande medel bland unga människor är ett tecken på att något är grundläggande fel.

En fråga är varför de behöver ta de här medlen. En annan fråga är om de verkligen behöver göra det eller om de behöver ta så stora doser. Är det så att läkarna gör det alltför enkelt för sig och skriver ut lugnande medel i stället för att på djupet pröva andra metoder, till exempel terapi?

Eller är kraven på unga människor, och då särskilt unga kvinnor, idag så hårda att det förklarar den ökande förbrukningen? Handlar det om jämställdhet och möjligheten att påverka sitt eget liv?

Ytterligare en aspekt är läkemedelsföretagens ansvar. Produktion och försäljning av läkemedel är en expanderande sektor. Att vi får nya och bättre mediciner är som sagt något vi ska stödja och välkomna. Men det går inte att bortse ifrån att företagen ska tjäna pengar genom att förbrukningen ökar.

Det finns alltså ingen enkel förklaring. Men vi borde kunna enas om att den ökande förbrukningen av bland annat lugnande medel hos unga människor är mycket oroande. Många av dem riskerar att tidigt i livet lägga grunden till ett läkemedelsberoende som de inte kan ta sig ur. Det är angeläget att vi har en ordentlig debatt och genomlysning av det här problemet. Det berör många enskilda individer och det handlar om det samhälle vi lever i.

Regeringen bör ta initiativ till att de här frågorna ägnas ökad uppmärksamhet.

Stockholm den 21 september 2005

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)