Läkemedelsgenomgång för äldre

Motion 2008/09:So583 av Lars-Arne Staxäng (m)

av Lars-Arne Staxäng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkemedelsgenomgångar för äldre.

Motivering

Det har under senare tid uppdagats missförhållanden där framförallt äldre människor blivit gravt felmedicinerade. Det finns till och med forskare som menar att det är den vanligaste orsaken till att äldre mår dåligt och att rörelseförmågan och reaktionsförmågan är så pass kraftigt försämrad. Det är mycket som talar för att äldre snubblar och bryter ben och armar bara för att de har felaktiga eller feldoserade läkemedel.

Förutom det stora lidande som människorna utsätts för, medför det kostnader i miljardbeloppsklassen för samhället varje år. Att problematiken uppstått finns det sannolikt flera orsaker till. En av de största orsakerna har tidigare varit att den äldre patienten varit hos olika huvudmän inom sjukvården, och det har varit svårt för läkarna att göra rätt helhetsbedömning. Man kan anta att detta blir bättre i och med de nya journaldatasystem som nu är på gång runtom i Sverige.

Det har visat sig vara mycket värdefullt att apotekspersonal gjort individuella läkemedelsgenomgångar av äldres samlade läkemedel. Det är inte sällan det visar sig att läkemedlen inte går ihop eller till och med förvärrar situationen för patienten.

Regeringen bör därför uppmuntra kommunala och landstingskommunala verksamheter att genomföra obligatoriska läkemedelsgenomgångar för äldre. Vinsten blir stor för såväl patienten som för samhället.

Stockholm den 7 oktober 2008

Lars-Arne Staxäng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)